تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت دولتی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مدیریت دولتی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .


نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت دولتی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مدیریت دولتی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد تهران مرکزی 3426 الی 3453 3229 الی 3425 3028 الی 3228
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علوم و تحقیقات 3426 الی 3453 3229 الی 3425 3028 الی 3228
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد تهران شمال 3367 الی 3394 3170 الی 3366 2969 الی 3169
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد علوم و تحقیقات 3349 الی 3376 3152 الی 3348 2951 الی 3151
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد تهران مرکزی 3304 الی 3331 3107 الی 3303 2906 الی 3106
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد علوم و تحقیقات 3267 الی 3294 3070 الی 3266 2869 الی 3069
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد رودهن 3045 الی 3072 2848 الی 3044 2647 الی 2847
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد قزوین 3009 الی 3036 2812 الی 3008 2611 الی 2811
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد ساوه 2920 الی 2947 2723 الی 2919 2522 الی 2722
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد فیروزکوه 2906 الی 2933 2709 الی 2905 2508 الی 2708
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد تهران شمال 2889 الی 2916 2692 الی 2888 2491 الی 2691
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد علوم و تحقیقات 2851 الی 2878 2654 الی 2850 2453 الی 2653
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد تهران جنوب 2832 الی 2859 2635 الی 2831 2434 الی 2634
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد فیروزکوه 2807 الی 2834 2610 الی 2806 2409 الی 2609
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد همدان 2691 الی 2718 2494 الی 2690 2293 الی 2493
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد قائم شهر 2685 الی 2712 2488 الی 2684 2287 الی 2487
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد قائم شهر 2660 الی 2687 2463 الی 2659 2262 الی 2462
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد قائم شهر 2645 الی 2672 2448 الی 2644 2247 الی 2447
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد کرمان 2577 الی 2604 2380 الی 2576 2179 الی 2379
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد چالوس 2492 الی 2519 2295 الی 2491 2094 الی 2294
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد کرمان 2492 الی 2519 2295 الی 2491 2094 الی 2294
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد گرگان 2491 الی 2518 2294 الی 2490 2093 الی 2293
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد ساری 2466 الی 2493 2269 الی 2465 2068 الی 2268
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد سنندج 2423 الی 2450 2226 الی 2422 2025 الی 2225
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علی آبادکتول 2413 الی 2440 2216 الی 2412 2015 الی 2215
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد آستارا 2411 الی 2438 2214 الی 2410 2013 الی 2213
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات 2363 الی 2390 2166 الی 2362 1965 الی 2165
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد کرمان 2363 الی 2390 2166 الی 2362 1965 الی 2165
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد علی آبادکتول 2359 الی 2386 2162 الی 2358 1961 الی 2161
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد آستارا 2321 الی 2348 2124 الی 2320 1923 الی 2123
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران مرکزی 2313 الی 2340 2116 الی 2312 1915 الی 2115
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران شمال 2304 الی 2331 2107 الی 2303 1906 الی 2106
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2298 الی 2325 2101 الی 2297 1900 الی 2100
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد شوشتر 2295 الی 2322 2098 الی 2294 1897 الی 2097
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران جنوب 2288 الی 2315 2091 الی 2287 1890 الی 2090
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد رفسنجان 2279 الی 2306 2082 الی 2278 1881 الی 2081
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد زاهدان 2189 الی 2216 1992 الی 2188 1791 الی 1991
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد رودهن 2077 الی 2104 1880 الی 2076 1679 الی 1879
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد قزوین 2059 الی 2086 1862 الی 2058 1661 الی 1861
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد قزوین 2043 الی 2070 1846 الی 2042 1645 الی 1845
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 2026 الی 2053 1829 الی 2025 1628 الی 1828
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد اصفهان(خوراسگان) 1970 الی 1997 1773 الی 1969 1572 الی 1772
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد ساوه 1963 الی 1990 1766 الی 1962 1565 الی 1765
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد رشت 1944 الی 1971 1747 الی 1943 1546 الی 1746
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد اصفهان(خوراسگان) 1923 الی 1950 1726 الی 1922 1525 الی 1725
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) 1914 الی 1941 1717 الی 1913 1516 الی 1716
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد سمنان 1911 الی 1938 1714 الی 1910 1513 الی 1713
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 1898 الی 1925 1701 الی 1897 1500 الی 1700
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد اصفهان(خوراسگان) 1895 الی 1922 1698 الی 1894 1497 الی 1697
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد رشت 1880 الی 1907 1683 الی 1879 1482 الی 1682
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد همدان 1865 الی 1892 1668 الی 1864 1467 الی 1667
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد ساری 1823 الی 1850 1626 الی 1822 1425 الی 1625
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد دهاقان 1774 الی 1801 1577 الی 1773 1376 الی 1576
مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی / واحد کرمان 1711 الی 1738 1514 الی 1710 1313 الی 1513
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد رفسنجان 1683 الی 1710 1486 الی 1682 1285 الی 1485
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد دهاقان 1670 الی 1697 1473 الی 1669 1272 الی 1472
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد سیرجان 1634 الی 1661 1437 الی 1633 1236 الی 1436
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد بناب 1631 الی 1658 1434 الی 1630 1233 الی 1433
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد بیرجند 1621 الی 1648 1424 الی 1620 1223 الی 1423
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد سنندج 1609 الی 1636 1412 الی 1608 1211 الی 1411
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد اردبیل 1585 الی 1612 1388 الی 1584 1187 الی 1387
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد بناب 1557 الی 1584 1360 الی 1556 1159 الی 1359
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد زاهدان 1464 الی 1491 1267 الی 1463 1066 الی 1266
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد امارات متحده عربی 702 الی 729 505 الی 701 304 الی 504
مدیریت دولتی-رفتار سازمانی / واحد امارات متحده عربی 700 الی 727 503 الی 699 302 الی 502
مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه / واحد امارات متحده عربی 700 الی 727 503 الی 699 302 الی 502

 

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 96

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس

جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد