تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد تهران مرکزی 1262 الی 1289 1065 الی 1261 864 الی 1064
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد علوم و تحقیقات 1227 الی 1254 1030 الی 1226 829 الی 1029
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد تهران شمال 1182 الی 1209 985 الی 1181 784 الی 984
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد تهران جنوب 1137 الی 1164 940 الی 1136 739 الی 939
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد تهران غرب 1069 الی 1096 872 الی 1068 671 الی 871
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد دشتستان 735 الی 762 538 الی 734 337 الی 537
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد علی آبادکتول 735 الی 762 538 الی 734 337 الی 537
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 731 الی 758 534 الی 730 333 الی 533
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد شهرمجلسی 731 الی 758 534 الی 730 333 الی 533
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد نور 731 الی 758 534 الی 730 333 الی 533
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد اراک 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد الیگودرز 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد اهواز 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد دزفول 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد ساری 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد مشهد 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد بناب 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد تبریز 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد بندرانزلی 714 الی 741 517 الی 713 316 الی 516
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد تاکستان 714 الی 741 517 الی 713 316 الی 516
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد لاهیجان 714 الی 741 517 الی 713 316 الی 516
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد بوشهر 712 الی 739 515 الی 711 314 الی 514
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد خمینی شهر 709 الی 736 512 الی 708 311 الی 511
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد پرند 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد دماوند 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد سمنان 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد شاهرود 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد شیراز 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد قزوین 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد کرمان 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد مرودشت 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد نجف آباد 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد یزد 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی / واحد آیت ا... آملی 73 الی 100 -124 الی 72 -325 الی -125

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس

جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد