تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اقتصادی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه علوم اقتصادی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اقتصادی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری علوم اقتصادی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
اقتصاد-اقتصاد سلامت / واحد خمینی شهر 1016 الی 1043 819 الی 1015 618 الی 818

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد علوم و تحقیقات 2330 الی 2357 2133 الی 2329 1932 الی 2132
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد تهران مرکزی 2263 الی 2290 2066 الی 2262 1865 الی 2065
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد اراک 1328 الی 1355 1131 الی 1327 930 الی 1130
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد دهاقان 957 الی 984 760 الی 956 559 الی 759
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد کرمان 871 الی 898 674 الی 870 473 الی 673
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد میانه 803 الی 830 606 الی 802 405 الی 605

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد مالی / واحد زنجان 1222 الی 1249 1025 الی 1221 824 الی 1024
علوم اقتصادی-اقتصاد مالی / واحد ارومیه 1037 الی 1064 840 الی 1036 639 الی 839

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصادسنجی / واحد علوم و تحقیقات 2167 الی 2194 1970 الی 2166 1769 الی 1969
علوم اقتصادی-اقتصادسنجی / واحد تهران مرکزی 2096 الی 2123 1899 الی 2095 1698 الی 1898

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد شهری و منطقه ای / واحد فیروزکوه 1598 الی 1625 1401 الی 1597 1200 الی 1400
علوم اقتصادی-اقتصاد شهری و منطقه ای / واحد زنجان 1074 الی 1101 877 الی 1073 676 الی 876

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی / واحد علوم و تحقیقات 2283 الی 2310 2086 الی 2282 1885 الی 2085
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی / واحد فیروزکوه 1735 الی 1762 1538 الی 1734 1337 الی 1537
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی / واحد ابهر 926 الی 953 729 الی 925 528 الی 728

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد علوم و تحقیقات 2329 الی 2356 2132 الی 2328 1931 الی 2131
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد اصفهان(خوراسگان) 1486 الی 1513 1289 الی 1485 1088 الی 1288
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد شیراز 1349 الی 1376 1152 الی 1348 951 الی 1151
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد الیگودرز 884 الی 911 687 الی 883 486 الی 686
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد کرمان 705 الی 732 508 الی 704 307 الی 507

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد بخش عمومی / واحد علوم و تحقیقات 2317 الی 2344 2120 الی 2316 1919 الی 2119
علوم اقتصادی-اقتصاد بخش عمومی / واحد تهران جنوب 2134 الی 2161 1937 الی 2133 1736 الی 1936
علوم اقتصادی-اقتصاد بخش عمومی / واحد شیراز 1298 الی 1325 1101 الی 1297 900 الی 1100

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد ایران / واحد فیروزکوه 1325 الی 1352 1128 الی 1324 927 الی 1127

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تهران مرکزی 1816 الی 1843 1619 الی 1815 1418 الی 1618
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تهران جنوب 1794 الی 1821 1597 الی 1793 1396 الی 1596
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تهران شمال 1793 الی 1820 1596 الی 1792 1395 الی 1595
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد قزوین 1275 الی 1302 1078 الی 1274 877 الی 1077
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد زنجان 868 الی 895 671 الی 867 470 الی 670
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تبریز 802 الی 829 605 الی 801 404 الی 604

 

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد