تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد تهران مرکزی 625 الی 652 428 الی 624 227 الی 427
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد علوم و تحقیقات 625 الی 652 428 الی 624 227 الی 427
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد دامغان 523 الی 550 326 الی 522 125 الی 325
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد تبریز 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد سنندج 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد علی آبادکتول 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد کرمانشاه 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد اصفهان(خوراسگان) 502 الی 529 305 الی 501 104 الی 304
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد نجف آباد 502 الی 529 305 الی 501 104 الی 304
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد بروجرد 500 الی 527 303 الی 499 102 الی 302
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد محلات 500 الی 527 303 الی 499 102 الی 302
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد آیت ا... آملی 497 الی 524 300 الی 496 99 الی 299
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد ساری 497 الی 524 300 الی 496 99 الی 299
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد نیشابور 496 الی 523 299 الی 495 98 الی 298

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد تهران مرکزی 549 الی 576 352 الی 548 151 الی 351
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد علوم و تحقیقات 508 الی 535 311 الی 507 110 الی 310
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد تبریز 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد سنندج 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد علی آبادکتول 505 الی 532 308 الی 504 107 الی 307
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد آیت ا... آملی 497 الی 524 300 الی 496 99 الی 299
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد ساری 497 الی 524 300 الی 496 99 الی 299
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد بجنورد 495 الی 522 298 الی 494 97 الی 297
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد اسلامشهر 491 الی 518 294 الی 490 93 الی 293
فیزیولوژی ورزشی-بیوشیمی و متابولیسم ورزشی / واحد تهران جنوب 491 الی 518 294 الی 490 93 الی 293

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد تهران مرکزی 557 الی 584 360 الی 556 159 الی 359
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد تهران شمال 523 الی 550 326 الی 522 125 الی 325
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد اصفهان(خوراسگان) 502 الی 529 305 الی 501 104 الی 304
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد محلات 500 الی 527 303 الی 499 102 الی 302
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد رشت 499 الی 526 302 الی 498 101 الی 301
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد ساری 497 الی 524 300 الی 496 99 الی 299
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد بجنورد 495 الی 522 298 الی 494 97 الی 297
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد اسلامشهر 491 الی 518 294 الی 490 93 الی 293
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد کرج 491 الی 518 294 الی 490 93 الی 293

 

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد 96

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس

جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد