تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبهتربیت بدنی مدیریت ورزشی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته تربیت بدنی مدیریت ورزشی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد تهران مرکزی 966 الی 993 769 الی 965 568 الی 768
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد علوم و تحقیقات 962 الی 989 765 الی 961 564 الی 764
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد تهران شمال 922 الی 949 725 الی 921 524 الی 724
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد تهران جنوب 912 الی 939 715 الی 911 514 الی 714
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد کرج 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد اصفهان(خوراسگان) 702 الی 729 505 الی 701 304 الی 504
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد اصفهان(خوراسگان) 491 الی 518 294 الی 490 93 الی 293
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد آیت ا... آملی 491 الی 518 294 الی 490 93 الی 293
مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش / واحد نجف آباد 489 الی 516 292 الی 488 91 الی 291

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی / واحد تهران مرکزی 904 الی 931 707 الی 903 506 الی 706
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی / واحد تهران جنوب 898 الی 925 701 الی 897 500 الی 700
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی / واحد علوم و تحقیقات 893 الی 920 696 الی 892 495 الی 695
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی / واحد اصفهان(خوراسگان) 702 الی 729 505 الی 701 304 الی 504
مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی / واحد نجف آباد 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد تهران مرکزی 1064 الی 1091 867 الی 1063 666 الی 866
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد علوم و تحقیقات 1032 الی 1059 835 الی 1031 634 الی 834
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد تهران شمال 1020 الی 1047 823 الی 1019 622 الی 822
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد تهران جنوب 1001 الی 1028 804 الی 1000 603 الی 803
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد کرج 907 الی 934 710 الی 906 509 الی 709
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد اصفهان(خوراسگان) 598 الی 625 401 الی 597 200 الی 400
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد آیت ا... آملی 546 الی 573 349 الی 545 148 الی 348
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد نجف آباد 496 الی 523 299 الی 495 98 الی 298
مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی / واحد مبارکه 489 الی 516 292 الی 488 91 الی 291

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد