تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم سیاسی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه علوم سیاسی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم سیاسی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری علوم سیاسی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد علوم و تحقیقات 1397 الی 1424 1200 الی 1396 999 الی 1199
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران مرکزی 1376 الی 1403 1179 الی 1375 978 الی 1178
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تهران جنوب 1329 الی 1356 1132 الی 1328 931 الی 1131
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد کرج 1061 الی 1088 864 الی 1060 663 الی 863
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد قم 1019 الی 1046 822 الی 1018 621 الی 821
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد آشتیان 704 الی 731 507 الی 703 306 الی 506
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تاکستان 704 الی 731 507 الی 703 306 الی 506
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد سمنان 704 الی 731 507 الی 703 306 الی 506
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد چالوس 702 الی 729 505 الی 701 304 الی 504
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد اصفهان(خوراسگان) 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شهرضا 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد شیراز 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد آزادشهر 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد بافت 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تبریز 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد خرم آباد 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد مشهد 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد همدان 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
روابط بین الملل / واحد علوم و تحقیقات 1499 الی 1526 1302 الی 1498 1101 الی 1301
روابط بین الملل / واحد تهران مرکزی 1467 الی 1494 1270 الی 1466 1069 الی 1269
روابط بین الملل / واحد تهران جنوب 1416 الی 1443 1219 الی 1415 1018 الی 1218
روابط بین الملل / واحد تهران شمال 1415 الی 1442 1218 الی 1414 1017 الی 1217
روابط بین الملل / واحد کرج 1218 الی 1245 1021 الی 1217 820 الی 1020
روابط بین الملل / واحد قم 1079 الی 1106 882 الی 1078 681 الی 881
روابط بین الملل / واحد همدان 794 الی 821 597 الی 793 396 الی 596
روابط بین الملل / واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس 748 الی 775 551 الی 747 350 الی 550
روابط بین الملل / واحد اصفهان(خوراسگان) 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد اهواز 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد تبریز 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد رفسنجان 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد زنجان 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد شاهرود 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
روابط بین الملل / واحد شهرضا 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات 1415 الی 1442 1218 الی 1414 1017 الی 1217
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی 1406 الی 1433 1209 الی 1405 1008 الی 1208
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب 1372 الی 1399 1175 الی 1371 974 الی 1174
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم 1079 الی 1106 882 الی 1078 681 الی 881
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 704 الی 731 507 الی 703 306 الی 506
علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد شهرضا 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد علوم و تحقیقات 1384 الی 1411 1187 الی 1383 986 الی 1186
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران مرکزی 1362 الی 1389 1165 الی 1361 964 الی 1164
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب 1347 الی 1374 1150 الی 1346 949 الی 1149
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد قم 1071 الی 1098 874 الی 1070 673 الی 873
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 704 الی 731 507 الی 703 306 الی 506
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد آزادشهر 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد تبریز 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد زنجان 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی / واحد شهرضا 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد علوم و تحقیقات 1466 الی 1493 1269 الی 1465 1068 الی 1268
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران مرکزی 1441 الی 1468 1244 الی 1440 1043 الی 1243
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد تهران جنوب 1408 الی 1435 1211 الی 1407 1010 الی 1210
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرج 1186 الی 1213 989 الی 1185 788 الی 988
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد قم 1139 الی 1166 942 الی 1138 741 الی 941
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زنجان 732 الی 759 535 الی 731 334 الی 534
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد شهرضا 718 الی 745 521 الی 717 320 الی 520
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد کرمانشاه 709 الی 736 512 الی 708 311 الی 511
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد نیشابور 706 الی 733 509 الی 705 308 الی 508
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد مشهد 704 الی 731 507 الی 703 306 الی 506
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد اهواز 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
علوم سیاسی-مسائل ایران / واحد زاهدان 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم سیاسی-اندیشه سیاسی / واحد تبریز 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

 


راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزادهیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد