تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اجتماعی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه علوم اجتماعی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اجتماعی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری علوم اجتماعی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مردم شناسی / واحد تهران مرکزی 1380 الی 1407 1183 الی 1379 982 الی 1182

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-توسعه اجتماعی - روستایی / واحد تهران شمال 1270 الی 1297 1073 الی 1269 872 الی 1072

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد علوم و تحقیقات 1730 الی 1757 1533 الی 1729 1332 الی 1532
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران مرکزی 1665 الی 1692 1468 الی 1664 1267 الی 1467
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران شمال 1636 الی 1663 1439 الی 1635 1238 الی 1438
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران غرب 1541 الی 1568 1344 الی 1540 1143 الی 1343
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد رودهن 1041 الی 1068 844 الی 1040 643 الی 843
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد قم 1029 الی 1056 832 الی 1028 631 الی 831
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد اراک 809 الی 836 612 الی 808 411 الی 611
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد قوچان 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد خلخال 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد دهاقان 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد آشتیان 700 الی 727 503 الی 699 302 الی 502
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد آزادشهر 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد بابل 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد زنجان 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد گرمسار 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات 1650 الی 1677 1453 الی 1649 1252 الی 1452
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی 1556 الی 1583 1359 الی 1555 1158 الی 1358
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران شمال 1511 الی 1538 1314 الی 1510 1113 الی 1313
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم 999 الی 1026 802 الی 998 601 الی 801
جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد بابل 700 الی 727 503 الی 699 302 الی 502

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد علوم و تحقیقات 1884 الی 1911 1687 الی 1883 1486 الی 1686
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد تهران شمال 1742 الی 1769 1545 الی 1741 1344 الی 1544
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد تهران مرکزی 1742 الی 1769 1545 الی 1741 1344 الی 1544
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد بابل 725 الی 752 528 الی 724 327 الی 527
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد دهاقان 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی / واحد علوم و تحقیقات 1606 الی 1633 1409 الی 1605 1208 الی 1408
جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی / واحد تهران مرکزی 1544 الی 1571 1347 الی 1543 1146 الی 1346
جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی / واحد دهاقان 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد علوم و تحقیقات 1804 الی 1831 1607 الی 1803 1406 الی 1606
جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد تهران مرکزی 1700 الی 1727 1503 الی 1699 1302 الی 1502
جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد تهران شمال 1699 الی 1726 1502 الی 1698 1301 الی 1501
جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد بابل 725 الی 752 528 الی 724 327 الی 527
جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد آشتیان 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501
جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد تبریز 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جامعه شناسی ورزش / واحد علوم و تحقیقات 1138 الی 1165 941 الی 1137 740 الی 940
جامعه شناسی ورزش / واحد تهران مرکزی 1110 الی 1137 913 الی 1109 712 الی 912
جامعه شناسی ورزش / واحد تهران جنوب 1013 الی 1040 816 الی 1012 615 الی 815

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
سیاست گذاری فرهنگی / واحد تهران شمال 1445 الی 1472 1248 الی 1444 1047 الی 1247

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

 

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد