تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت صنعتی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه مدیریت صنعتی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .


نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته مدیریت صنعتی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری مدیریت صنعتی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت صنعتی-مالی / واحد کرج 1341 الی 1368 1144 الی 1340 943 الی 1143
مدیریت صنعتی-مالی / واحد علوم و تحقیقات 1224 الی 1251 1027 الی 1223 826 الی 1026
مدیریت صنعتی-مالی / واحد قزوین 1216 الی 1243 1019 الی 1215 818 الی 1018
مدیریت صنعتی-مالی / واحد تهران مرکزی 1188 الی 1215 991 الی 1187 790 الی 990
مدیریت صنعتی-مالی / واحد تهران شمال 1180 الی 1207 983 الی 1179 782 الی 982
مدیریت صنعتی-مالی / واحد تهران جنوب 1163 الی 1190 966 الی 1162 765 الی 965

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد علوم و تحقیقات 1955 الی 1982 1758 الی 1954 1557 الی 1757
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد تهران مرکزی 1906 الی 1933 1709 الی 1905 1508 الی 1708
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد تهران شمال 1871 الی 1898 1674 الی 1870 1473 الی 1673
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد تهران جنوب 1845 الی 1872 1648 الی 1844 1447 الی 1647
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد رودهن 1445 الی 1472 1248 الی 1444 1047 الی 1247
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد قزوین 1432 الی 1459 1235 الی 1431 1034 الی 1234
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد فیروزکوه 1333 الی 1360 1136 الی 1332 935 الی 1135
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد نجف آباد 1067 الی 1094 870 الی 1066 669 الی 869
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد رشت 994 الی 1021 797 الی 993 596 الی 796
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد یزد 881 الی 908 684 الی 880 483 الی 683
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد تبریز 795 الی 822 598 الی 794 397 الی 597
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد امارات متحده عربی 753 الی 780 556 الی 752 355 الی 555
مدیریت صنعتی-تولید و عملیات / واحد تبریز-پردیس مجتمع بین الملل تبریز 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد علوم و تحقیقات 1826 الی 1853 1629 الی 1825 1428 الی 1628
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد تهران شمال 1744 الی 1771 1547 الی 1743 1346 الی 1546
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد تهران مرکزی 1727 الی 1754 1530 الی 1726 1329 الی 1529
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد تهران جنوب 1704 الی 1731 1507 الی 1703 1306 الی 1506
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد قزوین 1269 الی 1296 1072 الی 1268 871 الی 1071
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد فیروزکوه 1211 الی 1238 1014 الی 1210 813 الی 1013
مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات / واحد تبریز 710 الی 737 513 الی 709 312 الی 512

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد علوم و تحقیقات 1944 الی 1971 1747 الی 1943 1546 الی 1746
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد تهران مرکزی 1885 الی 1912 1688 الی 1884 1487 الی 1687
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد تهران شمال 1814 الی 1841 1617 الی 1813 1416 الی 1616
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد تهران جنوب 1812 الی 1839 1615 الی 1811 1414 الی 1614
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد قزوین 1388 الی 1415 1191 الی 1387 990 الی 1190
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد تبریز 836 الی 863 639 الی 835 438 الی 638
مدیریت صنعتی-استراتژی صنعتی / واحد امارات متحده عربی 719 الی 746 522 الی 718 321 الی 521

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت تکنولوژی-مدیریت نوآوری / واحد علوم و تحقیقات 1858 الی 1885 1661 الی 1857 1460 الی 1660
مدیریت تکنولوژی-مدیریت نوآوری / واحد رودهن 1369 الی 1396 1172 الی 1368 971 الی 1171

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت تکنولوژی-مدیریت تحقیق و توسعه / واحد علوم و تحقیقات 1856 الی 1883 1659 الی 1855 1458 الی 1658

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت تکنولوژی-مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی / واحد علوم و تحقیقات 1812 الی 1839 1615 الی 1811 1414 الی 1614
مدیریت تکنولوژی-مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی / واحد تهران مرکزی 1727 الی 1754 1530 الی 1726 1329 الی 1529
مدیریت تکنولوژی-مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی / واحد تهران جنوب 1699 الی 1726 1502 الی 1698 1301 الی 1501
مدیریت تکنولوژی-مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی / واحد امارات متحده عربی 820 الی 847 623 الی 819 422 الی 622

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد علوم و تحقیقات 1935 الی 1962 1738 الی 1934 1537 الی 1737
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد تهران مرکزی 1859 الی 1886 1662 الی 1858 1461 الی 1661
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد تهران شمال 1826 الی 1853 1629 الی 1825 1428 الی 1628
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد تهران جنوب 1812 الی 1839 1615 الی 1811 1414 الی 1614
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد قزوین 1396 الی 1423 1199 الی 1395 998 الی 1198
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد تبریز 834 الی 861 637 الی 833 436 الی 636
مدیریت صنعتی-مدیریت سیستم ها / واحد امارات متحده عربی 719 الی 746 522 الی 718 321 الی 521

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلیهیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد