تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته روانشناسی توسط سازمان سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد و برای داوطلبان شرکت کننده در ثبت نام آزمون دکتری و به منظور تکمیل ظرفیت رشته محل هایی برگزار می گردد که ظرفیتشان پر نشده است یا ثبت نام نهایی داوطلبان در آن انجام نشده است . برای قبولی در تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد در مرحله اول باید حد نصاب دعوت به مصاحبه هر رشته محل را کسب کنید و سپس با شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از پس مرحله دوم برای قبولی نهایی هم بربیایید . در این مقاله و با توجه به تراز قبولی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96 ( منظور همان حد نصاب دعوت به مصاحبه روانشناسی در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 است ) و افت و خیز های احتمالی در تراز آخرین نفر قبولی ، حدنصاب قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96 را سه بازه منطقی ، بدبینانه و خوشبینانه تخمین زده ایم . علت استفاده از تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد به جای رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96 ، اهمیت تراز و حدنصاب برای دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشد .


نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

برای تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد ، ابتدا تراز آخرین نفر قبولی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96 در دانشگاه های مختلف را استخراج کرده و سپس با توجه به تجربه مان در افت و افزایش های احتمالی تراز در مرحله تکمیل ظرفیت ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته روانشناسی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کرده ایم . هرچقدر تراز شما در کنکور دکتری روانشناسی به سمت محدوده بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی شما بالاتر است ؛ همچنین هر چقدر تراز شما از محدوده خوشبینانه دورتر با پایین تر باشد ، شانس شما برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 پایین تر است . ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صددرصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96 استخراج شده اند می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
روان شناسی بالینی / واحد رودهن 3725 الی 3752 3528 الی 3724 3327 الی 3527
روان شناسی بالینی / واحد شیراز 3215 الی 3242 3018 الی 3214 2817 الی 3017
روان شناسی بالینی / واحد بیرجند 2901 الی 2928 2704 الی 2900 2503 الی 2703

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
روان شناسی / واحد علوم و تحقیقات 3567 الی 3594 3370 الی 3566 3169 الی 3369
روان شناسی / واحد تهران مرکزی 3549 الی 3576 3352 الی 3548 3151 الی 3351
روان شناسی / واحد تهران شمال 3386 الی 3413 3189 الی 3385 2988 الی 3188
روان شناسی / واحد کرج 3342 الی 3369 3145 الی 3341 2944 الی 3144
روان شناسی / واحد رودهن 3276 الی 3303 3079 الی 3275 2878 الی 3078
روان شناسی / واحد قم 3045 الی 3072 2848 الی 3044 2647 الی 2847
روان شناسی / واحد ساوه 2989 الی 3016 2792 الی 2988 2591 الی 2791
روان شناسی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2923 الی 2950 2726 الی 2922 2525 الی 2725
روان شناسی / واحد ساری 2919 الی 2946 2722 الی 2918 2521 الی 2721
روان شناسی / واحد سمنان 2912 الی 2939 2715 الی 2911 2514 الی 2714
روان شناسی / واحد رشت 2899 الی 2926 2702 الی 2898 2501 الی 2701
روان شناسی / واحد اراک 2888 الی 2915 2691 الی 2887 2490 الی 2690
روان شناسی / واحد تنکابن 2860 الی 2887 2663 الی 2859 2462 الی 2662
روان شناسی / واحد نجف آباد 2851 الی 2878 2654 الی 2850 2453 الی 2653
روان شناسی / واحد گرگان 2745 الی 2772 2548 الی 2744 2347 الی 2547
روان شناسی / واحد شاهرود 2712 الی 2739 2515 الی 2711 2314 الی 2514
روان شناسی / واحد تبریز 2702 الی 2729 2505 الی 2701 2304 الی 2504
روان شناسی / واحد نائین 2589 الی 2616 2392 الی 2588 2191 الی 2391
روان شناسی / واحد ارومیه 2589 الی 2616 2392 الی 2588 2191 الی 2391
روان شناسی / واحد کرمانشاه 2586 الی 2613 2389 الی 2585 2188 الی 2388
روان شناسی / واحد شهرکرد 2574 الی 2601 2377 الی 2573 2176 الی 2376
روان شناسی / واحد اردبیل 2569 الی 2596 2372 الی 2568 2171 الی 2371
روان شناسی / واحد اهواز 2549 الی 2576 2352 الی 2548 2151 الی 2351
روان شناسی / واحد نیشابور 2547 الی 2574 2350 الی 2546 2149 الی 2349
روان شناسی / واحد مرودشت 2540 الی 2567 2343 الی 2539 2142 الی 2342
روان شناسی / واحد سنندج 2476 الی 2503 2279 الی 2475 2078 الی 2278
روان شناسی / واحد بجنورد 2436 الی 2463 2239 الی 2435 2038 الی 2238
روان شناسی / واحد ارسنجان 2408 الی 2435 2211 الی 2407 2010 الی 2210
روان شناسی / واحد بندرعباس 2390 الی 2417 2193 الی 2389 1992 الی 2192
روان شناسی / واحد بروجرد 2380 الی 2407 2183 الی 2379 1982 الی 2182
روان شناسی / واحد یاسوج 2359 الی 2386 2162 الی 2358 1961 الی 2161
روان شناسی / واحد بیرجند 2319 الی 2346 2122 الی 2318 1921 الی 2121
روان شناسی / واحد تربت جام 2304 الی 2331 2107 الی 2303 1906 الی 2106
روان شناسی / واحد بوشهر 2294 الی 2321 2097 الی 2293 1896 الی 2096
روان شناسی / واحد زرند 2285 الی 2312 2088 الی 2284 1887 الی 2087
روان شناسی / واحد ایلام 2253 الی 2280 2056 الی 2252 1855 الی 2055
روان شناسی / واحد زاهدان 2110 الی 2137 1913 الی 2109 1712 الی 1912
روان شناسی / واحد امارات متحده عربی 1443 الی 1470 1246 الی 1442 1045 الی 1245

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
روان شناسی سلامت / واحد نجف آباد 3031 الی 3058 2834 الی 3030 2633 الی 2833
روان شناسی سلامت / واحد تربت جام 2602 الی 2629 2405 الی 2601 2204 الی 2404
روان شناسی سلامت / واحد تهران مرکزی 2583 الی 2610 2386 الی 2582 2185 الی 2385
روان شناسی سلامت / واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش 2547 الی 2574 2350 الی 2546 2149 الی 2349
روان شناسی سلامت / واحد رودهن 2522 الی 2549 2325 الی 2521 2124 الی 2324
روان شناسی سلامت / واحد کرج 2498 الی 2525 2301 الی 2497 2100 الی 2300
روان شناسی سلامت / واحد اهواز-پردیس واحد بین المللی خرمشهر-خلیج فارس 2195 الی 2222 1998 الی 2194 1797 الی 1997
روان شناسی سلامت / واحد تنکابن 2125 الی 2152 1928 الی 2124 1727 الی 1927
روان شناسی سلامت / واحد امارات متحده عربی 1387 الی 1414 1190 الی 1386 989 الی 1189

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلیهیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید .منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد