با بسته شدن پرونده آزمون دکتری 96 ، آن دسته از افرادی که از انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 جا مانده اند یا می خواهند شانس خود را برای دانشگاهی بهتر امتحان کنند منتظر انتشار دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 می مانند تا دوباره از ظرفیت های باقی مانده و اصطلاحا پر نشده دانشگاه ها  اقدام به انتخاب رشته کنند . با توجه به اینکه امسال آزمون دکتری دانشگاه آزاد باآزمون دکتری سراسری ادغام شده است ، تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 همانند تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 یکبار برگزار می شود . این ادغام موجب گشته است تا شاهد تغییراتی در تراز های قبولی دانشگاه های مختلف شویم البته توانستیم حد نصاب قبولی اکثر رشته محل ها را از کارنامه های شرکت کنندگان آزمون دکتری 96 استخراج کنیم و آماری که در ادامه مشاهده می کنید ، کاملا مستند است . اما از آنجایی که در تکمیل ظرفیت دکتری 96 نمی توان به طور قطع گفت که تراز قبولی در رشته ای کاهش می یابد و یا بالعکس به همین دلیل در این مقاله محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در همه رشته ها را در سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه قرار داده ایم تا با مقایسه ترازی که در کنکور دکتری آزاد 96 کسب کرده اید با هر یک از محدوده ها ، قبولی خود را تخمین بزنید .محدوده تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی پزشکی-بیومکانیک / واحد خمینی شهر 811 الی 838 614 الی 810 413 الی 613
مهندسی پزشکی-بیومکانیک / واحد علوم و تحقیقات 758 الی 785 561 الی 757 360 الی 560
مهندسی پزشکی-بیومکانیک / واحد تهران مرکزی 758 الی 785 561 الی 757 360 الی 560

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی پزشکی - بیومکانیک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی - بیومکانیک دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک / واحد تهران مرکزی 780 الی 807 583 الی 779 382 الی 582
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک / واحد علوم و تحقیقات 780 الی 807 583 الی 779 382 الی 582
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک / واحد تهران جنوب 699 الی 726 502 الی 698 301 الی 501

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی پزشکی - بیوالکتریک روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی - بیوالکتریک دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم جانوری-تکوینی / واحد شیراز 775 الی 802 578 الی 774 377 الی 577
علوم جانوری-تکوینی / واحد جهرم 775 الی 802 578 الی 774 377 الی 577
علوم جانوری-تکوینی / واحد پرند 748 الی 775 551 الی 747 350 الی 550

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم جانوری - تکوینی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری - تکوینی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
بهداشت مواد غذایی / واحد تبریز 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
بهداشت مواد غذایی / واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
بهداشت مواد غذایی / واحد آیت الله آملی-پردیس بین الملل واحد آیت الله آملی 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های بهداشت مواد غذایی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی نفت / واحد علوم و تحقیقات 1332 الی 1359 1135 الی 1331 934 الی 1134

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی نفت روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز / واحد تهران مرکزی 1086 الی 1113 889 الی 1085 688 الی 888
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز / واحد علوم و تحقیقات 1070 الی 1097 873 الی 1069 672 الی 872
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیکز / واحد تهران جنوب 1054 الی 1081 857 الی 1053 656 الی 856

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق-مخابرات سیستم / واحد شیراز 702 الی 729 505 الی 701 304 الی 504
مهندسی برق-مخابرات سیستم / واحد کازرون 702 الی 729 505 الی 701 304 الی 504

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی برق - مخابرات سیستم روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق - مخابرات سیستم دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) / واحد علوم و تحقیقات 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) / واحد رشت 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509
آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) / واحد نور 707 الی 734 510 الی 706 309 الی 509

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری / واحد ارومیه 496 الی 523 299 الی 495 98 الی 298
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری / واحد شیراز 496 الی 523 299 الی 495 98 الی 298
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری / واحد کرمان 496 الی 523 299 الی 495 98 الی 298

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
جغرافیای سیاسی / واحد علوم و تحقیقات 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
جغرافیای سیاسی / واحد تهران مرکزی 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518
جغرافیای سیاسی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 716 الی 743 519 الی 715 318 الی 518

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های جغرافیای سیاسی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
شیمی-شیمی تجزیه / واحد آیت ا... آملی 709 الی 736 512 الی 708 311 الی 511
شیمی-شیمی تجزیه / واحد رشت 709 الی 736 512 الی 708 311 الی 511
شیمی-شیمی تجزیه / واحد ورامین 709 الی 736 512 الی 708 311 الی 511

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های شیمی - شیمی تجزیه روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی - شیمی تجزیه دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری / واحد قزوین 1029 الی 1056 832 الی 1028 631 الی 831

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر - معماری شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد تهران جنوب 3515 الی 3542 3318 الی 3514 3117 الی 3317
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد نجف آباد 2973 الی 3000 2776 الی 2972 2575 الی 2775
مدیریت فنّاوری اطلاعات-کسب و کار هوشمند / واحد علوم و تحقیقات 2894 الی 2921 2697 الی 2893 2496 الی 2696

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار هوشمند روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار هوشمند دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست / واحد بندرعباس 706 الی 733 509 الی 705 308 الی 508
مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست / واحد تهران شمال 705 الی 732 508 الی 704 307 الی 507
مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست / واحد علوم و تحقیقات 705 الی 732 508 الی 704 307 الی 507

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های محیط زیست برنامه ریزی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت محیط زیست برنامه ریزی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی / واحد علوم و تحقیقات 755 الی 782 558 الی 754 357 الی 557
علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی / واحد تهران شمال 755 الی 782 558 الی 754 357 الی 557
علوم زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی / واحد تبریز 755 الی 782 558 الی 754 357 الی 557

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم زمین شناسی رسوبی و رسوب شناسی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم زمین شناسی و سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی مواد و متالورژی / واحد اهواز 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
مهندسی مواد و متالورژی / واحد تهران جنوب 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500
مهندسی مواد و متالورژی / واحد شاهرود 698 الی 725 501 الی 697 300 الی 500

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی مواد و متالوژی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری / واحد علوم و تحقیقات 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری / واحد فلاورجان 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517
علوم جانوری-فیزیولوژی جانوری / واحد تهران شمال 715 الی 742 518 الی 714 317 الی 517

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
شیمی-شیمی آلی / واحد اراک 760 الی 787 563 الی 759 362 الی 562
شیمی-شیمی آلی / واحد تبریز 757 الی 784 560 الی 756 359 الی 559
شیمی-شیمی آلی / واحد قم 755 الی 782 558 الی 754 357 الی 557

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های شیمی آلی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی / واحد میانه 501 الی 528 304 الی 500 103 الی 303
علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی / واحد علوم و تحقیقات 497 الی 524 300 الی 496 99 الی 299
علوم و مهندسی باغبانی-فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی / واحد کرج 494 الی 521 297 الی 493 96 الی 296

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های علوم و مهندسی باغبانی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد تهران مرکزی 625 الی 652 428 الی 624 227 الی 427
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس / واحد علوم و تحقیقات 625 الی 652 428 الی 624 227 الی 427
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی عصبی عضلانی / واحد تهران مرکزی 557 الی 584 360 الی 556 159 الی 359

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
زیست شناسی - سلولی و ملکولی / واحد علوم و تحقیقات 1115 الی 1142 918 الی 1114 717 الی 917
زیست شناسی - سلولی و ملکولی / واحد تهران شمال 1091 الی 1118 894 الی 1090 693 الی 893
زیست شناسی - سلولی و ملکولی / واحد علوم داروئی 1071 الی 1098 874 الی 1070 673 الی 873

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های زیست شناسی سلولی و مولکولی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فلسفه تعلیم و تربیت-تعلیم و تربیت اسلامی / واحد تهران مرکزی 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
فلسفه تعلیم و تربیت-تعلیم و تربیت اسلامی / واحد علوم و تحقیقات 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
فلسفه تعلیم و تربیت-تعلیم و تربیت اسلامی / واحد ساری 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های فلسفه تعلیم و تربیت روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی شیمی / واحد علوم و تحقیقات 1219 الی 1246 1022 الی 1218 821 الی 1021
مهندسی شیمی / واحد تهران شمال 1144 الی 1171 947 الی 1143 746 الی 946
مهندسی شیمی / واحد آیت ا... آملی 708 الی 735 511 الی 707 310 الی 510

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی شیمی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی / واحد علوم و تحقیقات 723 الی 750 526 الی 722 325 الی 525
مهندسی هسته ای-پرتو پزشکی / واحد تهران مرکزی 723 الی 750 526 الی 722 325 الی 525

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای - پرتوپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فارماکولوژی / واحد علوم و تحقیقات 772 الی 799 575 الی 771 374 الی 574
فارماکولوژی / واحد علوم داروئی 772 الی 799 575 الی 771 374 الی 574

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های فارماکولوژی دامپزشکی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

 

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
برنامه ریزی درسی / واحد علوم و تحقیقات 1501 الی 1528 1304 الی 1500 1103 الی 1303
برنامه ریزی درسی / واحد تهران جنوب 1480 الی 1507 1283 الی 1479 1082 الی 1282
برنامه ریزی درسی / واحد تهران شمال 1480 الی 1507 1283 الی 1479 1082 الی 1282

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های برنامه ریزی درسی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد تهران مرکزی 3426 الی 3453 3229 الی 3425 3028 الی 3228
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد علوم و تحقیقات 3426 الی 3453 3229 الی 3425 3028 الی 3228
مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی / واحد تهران شمال 3367 الی 3394 3170 الی 3366 2969 الی 3169

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مدیریت دولتی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی / واحد اهواز 728 الی 755 531 الی 727 330 الی 530
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی / واحد بابل 728 الی 755 531 الی 727 330 الی 530
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی / واحد تبریز 728 الی 755 531 الی 727 330 الی 530

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های فلسفه روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تهران مرکزی 3467 الی 3494 3270 الی 3466 3069 الی 3269
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد علوم و تحقیقات 3461 الی 3488 3264 الی 3460 3063 الی 3263
مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی / واحد تهران شمال 3438 الی 3465 3241 الی 3437 3040 الی 3240

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های مدیریت بازرگانی روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
فرآورده های چندسازه چوب / واحد آستارا 800 الی 827 603 الی 799 402 الی 602
فرآورده های چندسازه چوب / واحد چالوس 748 الی 775 551 الی 747 350 الی 550
فرآورده های چندسازه چوب / واحد کرج 748 الی 775 551 الی 747 350 الی 550

 

برای اطلاع از تراز قبولی سایر رشته محل های فرآورده های چندسازه چوب روی تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد کلیک کنید .

 

*    *     *     *    *     *     *     *     *     *
 

 برای مطالعه لیست کامل رشته های تراز قبولی رشته های تکمیل ظرفیت دکتری بر روی عبارت مقابل منلع کلیک کنید .

 

اگر علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری در دانشگاه های سراسری هستید می توانید روی برچسب تکمیل ظرفیت دکتری کلیک کنید تا آمار حدنصاب قبولی را ملاحظه نمایید . درصورت داشتن هر گونه پرسش در خصوص نحوه چینش رشته محل ها و لیست رشته محل های ارائه شده و همه آنچه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 اتفاق می افتد ، می توانید با مرکز مشاوره تحصیلی هیوا تماس گرفته تا کارشناسان این مرکز با مشاوره تحصیلی تلفنی راهنمایی تان نمایند . منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96