تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته ریاضی محض توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری ریاضی محض 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری ریاضی محض 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض 96

نام دانشگاه یا موسسه تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
ریاضی محض / دانشگاه تربیت مدرس 2358 الی 2385 2161 الی 2357 1960 الی 2160
ریاضی محض / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 2241 الی 2268 2044 الی 2240 1843 الی 2043
ریاضی محض / دانشگاه تهران 2235 الی 2262 2038 الی 2234 1837 الی 2037
ریاضی محض / دانشگاه شهید باهنر - کرمان 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
ریاضی محض / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 1955 الی 1982 1758 الی 1954 1557 الی 1757
ریاضی محض / دانشگاه خوارزمی - تهران 1933 الی 1960 1736 الی 1932 1535 الی 1735
ریاضی محض / دانشگاه اصفهان 1809 الی 1836 1612 الی 1808 1411 الی 1611
ریاضی محض / دانشگاه فردوسی مشهد 1747 الی 1774 1550 الی 1746 1349 الی 1549
ریاضی محض / دانشگاه شیراز 1727 الی 1754 1530 الی 1726 1329 الی 1529
ریاضی محض / دانشگاه بوعلی سینا - همدان 1711 الی 1738 1514 الی 1710 1313 الی 1513
ریاضی محض / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 1653 الی 1680 1456 الی 1652 1255 الی 1455
ریاضی محض / دانشگاه شاهد - تهران 1646 الی 1673 1449 الی 1645 1248 الی 1448
ریاضی محض / دانشگاه مازندران - بابلسر 1638 الی 1665 1441 الی 1637 1240 الی 1440
ریاضی محض / دانشگاه زنجان 1621 الی 1648 1424 الی 1620 1223 الی 1423
ریاضی محض / دانشگاه اراک 1608 الی 1635 1411 الی 1607 1210 الی 1410
ریاضی محض / دانشگاه تبریز 1555 الی 1582 1358 الی 1554 1157 الی 1357
ریاضی محض / دانشگاه صنعتی شاهرود 1548 الی 1575 1351 الی 1547 1150 الی 1350
ریاضی محض / دانشگاه شهرکرد 1509 الی 1536 1312 الی 1508 1111 الی 1311
ریاضی محض / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) 1507 الی 1534 1310 الی 1506 1109 الی 1309
ریاضی محض / مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
ریاضی محض / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 1453 الی 1480 1256 الی 1452 1055 الی 1255
ریاضی محض / دانشگاه سمنان 1425 الی 1452 1228 الی 1424 1027 الی 1227
ریاضی محض / دانشگاه ارومیه 1390 الی 1417 1193 الی 1389 992 الی 1192
ریاضی محض / دانشگاه ملایر 1323 الی 1350 1126 الی 1322 925 الی 1125
ریاضی محض / دانشگاه لرستان - خرم آباد 1318 الی 1345 1121 الی 1317 920 الی 1120
ریاضی محض / دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 1291 الی 1318 1094 الی 1290 893 الی 1093
ریاضی محض / دانشگاه گیلان - رشت 1283 الی 1310 1086 الی 1282 885 الی 1085
ریاضی محض / دانشگاه کردستان - سنندج 1221 الی 1248 1024 الی 1220 823 الی 1023
ریاضی محض / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 1189 الی 1216 992 الی 1188 791 الی 991
ریاضی محض / دانشگاه تربیت مدرس 1173 الی 1200 976 الی 1172 775 الی 975
ریاضی محض / دانشگاه گلستان - گرگان 1098 الی 1125 901 الی 1097 700 الی 900
ریاضی محض / دانشگاه یاسوج 1036 الی 1063 839 الی 1035 638 الی 838
ریاضی محض / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 1026 الی 1053 829 الی 1025 628 الی 828
ریاضی محض / دانشگاه یزد 1001 الی 1028 804 الی 1000 603 الی 803
ریاضی محض / دانشگاه بیرجند 881 الی 908 684 الی 880 483 الی 683
ریاضی محض / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 773 الی 800 576 الی 772 375 الی 575
ریاضی محض / دانشگاه مازندران - بابلسر 694 الی 721 497 الی 693 296 الی 496
ریاضی محض / دانشگاه فردوسی مشهد 651 الی 678 454 الی 650 253 الی 453
ریاضی محض / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 618 الی 645 421 الی 617 220 الی 420
ریاضی محض / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 581 الی 608 384 الی 580 183 الی 383
ریاضی محض / دانشگاه اراک 541 الی 568 344 الی 540 143 الی 343
ریاضی محض / دانشگاه شاهد - تهران 532 الی 559 335 الی 531 134 الی 334
ریاضی محض / دانشگاه ارومیه 530 الی 557 333 الی 529 132 الی 332
ریاضی محض / دانشگاه بوعلی سینا - همدان 511 الی 538 314 الی 510 113 الی 313
ریاضی محض / دانشگاه تبریز 444 الی 471 247 الی 443 46 الی 246
ریاضی محض / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 411 الی 438 214 الی 410 13 الی 213
ریاضی محض / دانشگاه صنعتی شاهرود 406 الی 433 209 الی 405 8 الی 208
ریاضی محض / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 379 الی 406 182 الی 378 -19 الی 181
ریاضی محض / دانشگاه کاشان 339 الی 366 142 الی 338 -59 الی 141
ریاضی محض / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 336 الی 363 139 الی 335 -62 الی 138
ریاضی محض / دانشگاه گلستان - گرگان 298 الی 325 101 الی 297 -100 الی 100
ریاضی محض / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 223 الی 250 26 الی 222 -175 الی 25
ریاضی محض / دانشگاه کاشان 199 الی 226 2 الی 198 -199 الی 1
ریاضی محض / دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) 16 الی 43 -181 الی 15 -382 الی -182
ریاضی محض / دانشگاه کاشان 16 الی 43 -181 الی 15 -382 الی -182
ریاضی محض / دانشگاه مازندران - بابلسر 16 الی 43 -181 الی 15 -382 الی -182
ریاضی محض / دانشگاه یزد 16 الی 43 -181 الی 15 -382 الی -182

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته ریاضی محض می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .

 

منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض 96

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی