تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مهندسی برق الکترونیک توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مهندسی برق الکترونیک 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی برق الکترونیک 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک 96

نام دانشگاه یا موسسه تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 4339 الی 4366 4142 الی 4338 3941 الی 4141
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی شریف - تهران 4010 الی 4037 3813 الی 4009 3612 الی 3812
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3916 الی 3943 3719 الی 3915 3518 الی 3718
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه یزد 3675 الی 3702 3478 الی 3674 3277 الی 3477
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تربیت مدرس 3658 الی 3685 3461 الی 3657 3260 الی 3460
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 3524 الی 3551 3327 الی 3523 3126 الی 3326
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی اصفهان 3263 الی 3290 3066 الی 3262 2865 الی 3065
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شهید چمران - اهواز 3198 الی 3225 3001 الی 3197 2800 الی 3000
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تهران 3191 الی 3218 2994 الی 3190 2793 الی 2993
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه اصفهان 3187 الی 3214 2990 الی 3186 2789 الی 2989
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3187 الی 3214 2990 الی 3186 2789 الی 2989
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 3183 الی 3210 2986 الی 3182 2785 الی 2985
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شیراز 3145 الی 3172 2948 الی 3144 2747 الی 2947
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تبریز 3028 الی 3055 2831 الی 3027 2630 الی 2830
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه فردوسی مشهد 3028 الی 3055 2831 الی 3027 2630 الی 2830
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3017 الی 3044 2820 الی 3016 2619 الی 2819
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شاهد - تهران 2950 الی 2977 2753 الی 2949 2552 الی 2752
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 2889 الی 2916 2692 الی 2888 2491 الی 2691
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه زنجان 2828 الی 2855 2631 الی 2827 2430 الی 2630
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 2781 الی 2808 2584 الی 2780 2383 الی 2583
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تهران 2781 الی 2808 2584 الی 2780 2383 الی 2583
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تربیت مدرس 2772 الی 2799 2575 الی 2771 2374 الی 2574
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 2746 الی 2773 2549 الی 2745 2348 الی 2548
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه سمنان 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه ارومیه 2539 الی 2566 2342 الی 2538 2141 الی 2341
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2516 الی 2543 2319 الی 2515 2118 الی 2318
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2498 الی 2525 2301 الی 2497 2100 الی 2300
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی شاهرود 2498 الی 2525 2301 الی 2497 2100 الی 2300
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه رازی - کرمانشاه 2492 الی 2519 2295 الی 2491 2094 الی 2294
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه لرستان - خرم آباد 2398 الی 2425 2201 الی 2397 2000 الی 2200
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تبریز 2372 الی 2399 2175 الی 2371 1974 الی 2174
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شهید باهنر - کرمان 2298 الی 2325 2101 الی 2297 1900 الی 2100
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 2219 الی 2246 2022 الی 2218 1821 الی 2021
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه سمنان 2198 الی 2225 2001 الی 2197 1800 الی 2000
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه فردوسی مشهد 2134 الی 2161 1937 الی 2133 1736 الی 1936
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 2109 الی 2136 1912 الی 2108 1711 الی 1911
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه ارومیه 1854 الی 1881 1657 الی 1853 1456 الی 1656
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی شاهرود 1827 الی 1854 1630 الی 1826 1429 الی 1629
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران 1783 الی 1810 1586 الی 1782 1385 الی 1585
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1762 الی 1789 1565 الی 1761 1364 الی 1564
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 1730 الی 1757 1533 الی 1729 1332 الی 1532
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه بیرجند 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی شیراز 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه شاهد - تهران 1476 الی 1503 1279 الی 1475 1078 الی 1278
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 1009 الی 1036 812 الی 1008 611 الی 811
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه بیرجند 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) 976 الی 1003 779 الی 975 578 الی 778
مهندسی برق - الکترونیک / دانشگاه صنعتی شیراز 598 الی 625 401 الی 597 200 الی 400

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسی برق الکترونیک می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی