تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مهندسی برق مخابرات توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .


نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مهندسی برق مخابرات 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی برق مخابرات 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات 96

نام دانشگاه یا موسسه تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تربیت مدرس 3402 الی 3429 3205 الی 3401 3004 الی 3204
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3038 الی 3065 2841 الی 3037 2640 الی 2840
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 3038 الی 3065 2841 الی 3037 2640 الی 2840
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تربیت مدرس 3006 الی 3033 2809 الی 3005 2608 الی 2808
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 2903 الی 2930 2706 الی 2902 2505 الی 2705
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 2651 الی 2678 2454 الی 2650 2253 الی 2453
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 2547 الی 2574 2350 الی 2546 2149 الی 2349
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 2463 الی 2490 2266 الی 2462 2065 الی 2265
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه اصفهان 2382 الی 2409 2185 الی 2381 1984 الی 2184
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تهران 2361 الی 2388 2164 الی 2360 1963 الی 2163
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی مالک اشتر 2350 الی 2377 2153 الی 2349 1952 الی 2152
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی اصفهان 2326 الی 2353 2129 الی 2325 1928 الی 2128
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 2321 الی 2348 2124 الی 2320 1923 الی 2123
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه فردوسی مشهد 2321 الی 2348 2124 الی 2320 1923 الی 2123
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شیراز 2150 الی 2177 1953 الی 2149 1752 الی 1952
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شیراز 2092 الی 2119 1895 الی 2091 1694 الی 1894
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 2092 الی 2119 1895 الی 2091 1694 الی 1894
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه فردوسی مشهد 2032 الی 2059 1835 الی 2031 1634 الی 1834
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تربیت مدرس 2029 الی 2056 1832 الی 2028 1631 الی 1831
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تهران 1973 الی 2000 1776 الی 1972 1575 الی 1775
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 1968 الی 1995 1771 الی 1967 1570 الی 1770
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 1923 الی 1950 1726 الی 1922 1525 الی 1725
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شهید چمران - اهواز 1897 الی 1924 1700 الی 1896 1499 الی 1699
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 1897 الی 1924 1700 الی 1896 1499 الی 1699
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تبریز 1872 الی 1899 1675 الی 1871 1474 الی 1674
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه یزد 1833 الی 1860 1636 الی 1832 1435 الی 1635
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1798 الی 1825 1601 الی 1797 1400 الی 1600
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه یزد 1782 الی 1809 1585 الی 1781 1384 الی 1584
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی اصفهان 1716 الی 1743 1519 الی 1715 1318 الی 1518
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شاهد - تهران 1485 الی 1512 1288 الی 1484 1087 الی 1287
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی مالک اشتر 1374 الی 1401 1177 الی 1373 976 الی 1176
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه فردوسی مشهد 1350 الی 1377 1153 الی 1349 952 الی 1152
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه ارومیه 1241 الی 1268 1044 الی 1240 843 الی 1043
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تبریز 1192 الی 1219 995 الی 1191 794 الی 994
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه سمنان 1098 الی 1125 901 الی 1097 700 الی 900
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه فردوسی مشهد 1039 الی 1066 842 الی 1038 641 الی 841
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه بیرجند 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی شیراز 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی شیراز 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تبریز 916 الی 943 719 الی 915 518 الی 718
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه بیرجند 898 الی 925 701 الی 897 500 الی 700
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه اصفهان 891 الی 918 694 الی 890 493 الی 693
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه شهید باهنر - کرمان 798 الی 825 601 الی 797 400 الی 600
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی شیراز 798 الی 825 601 الی 797 400 الی 600
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد 105 الی 132 -92 الی 104 -293 الی -93
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه صنعتی شیراز 98 الی 125 -99 الی 97 -300 الی -100
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه تبریز 45 الی 72 -152 الی 44 -353 الی -153
مهندسی برق - مخابرات / دانشگاه ارومیه 8 الی 35 -189 الی 7 -390 الی -190

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسی برق مخابرات می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .

 

منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات 96

هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی