تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مهندسی عمران سازه توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مهندسی عمران سازه 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی عمران سازه 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .نام دانشگاه یا موسسه تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 5323 الی 5350 5126 الی 5322 4925 الی 5125
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تربیت مدرس 4405 الی 4432 4208 الی 4404 4007 الی 4207
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تهران 4137 الی 4164 3940 الی 4136 3739 الی 3939
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی شریف - تهران 4137 الی 4164 3940 الی 4136 3739 الی 3939
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 4073 الی 4100 3876 الی 4072 3675 الی 3875
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3847 الی 3874 3650 الی 3846 3449 الی 3649
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه اصفهان 3800 الی 3827 3603 الی 3799 3402 الی 3602
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه خوارزمی - تهران 3730 الی 3757 3533 الی 3729 3332 الی 3532
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه ملایر 3622 الی 3649 3425 الی 3621 3224 الی 3424
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تهران 3601 الی 3628 3404 الی 3600 3203 الی 3403
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تبریز 3555 الی 3582 3358 الی 3554 3157 الی 3357
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3500 الی 3527 3303 الی 3499 3102 الی 3302
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه یزد 3499 الی 3526 3302 الی 3498 3101 الی 3301
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه فردوسی مشهد 3449 الی 3476 3252 الی 3448 3051 الی 3251
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 3424 الی 3451 3227 الی 3423 3026 الی 3226
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه بوعلی سینا - همدان 3402 الی 3429 3205 الی 3401 3004 الی 3204
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه شیراز 3400 الی 3427 3203 الی 3399 3002 الی 3202
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه گیلان - رشت 3341 الی 3368 3144 الی 3340 2943 الی 3143
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه زنجان 3217 الی 3244 3020 الی 3216 2819 الی 3019
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه ارومیه 3169 الی 3196 2972 الی 3168 2771 الی 2971
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی اصفهان 3159 الی 3186 2962 الی 3158 2761 الی 2961
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 3145 الی 3172 2948 الی 3144 2747 الی 2947
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه رازی - کرمانشاه 3119 الی 3146 2922 الی 3118 2721 الی 2921
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه شهید باهنر - کرمان 3098 الی 3125 2901 الی 3097 2700 الی 2900
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3098 الی 3125 2901 الی 3097 2700 الی 2900
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی شاهرود 3079 الی 3106 2882 الی 3078 2681 الی 2881
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 3000 الی 3027 2803 الی 2999 2602 الی 2802
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه سمنان 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2757 الی 2784 2560 الی 2756 2359 الی 2559
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه فردوسی مشهد 2745 الی 2772 2548 الی 2744 2347 الی 2547
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 2718 الی 2745 2521 الی 2717 2320 الی 2520
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تبریز 2711 الی 2738 2514 الی 2710 2313 الی 2513
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی شاهرود 2608 الی 2635 2411 الی 2607 2210 الی 2410
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه سمنان 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2595 الی 2622 2398 الی 2594 2197 الی 2397
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه ارومیه 2550 الی 2577 2353 الی 2549 2152 الی 2352
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2503 الی 2530 2306 الی 2502 2105 الی 2305
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 2478 الی 2505 2281 الی 2477 2080 الی 2280
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه اصفهان 2342 الی 2369 2145 الی 2341 1944 الی 2144
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 2312 الی 2339 2115 الی 2311 1914 الی 2114
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه قم 2199 الی 2226 2002 الی 2198 1801 الی 2001
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه خوارزمی - تهران 2096 الی 2123 1899 الی 2095 1698 الی 1898
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه سمنان 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه گیلان - رشت 1916 الی 1943 1719 الی 1915 1518 الی 1718
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی شاهرود 1840 الی 1867 1643 الی 1839 1442 الی 1642
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی اصفهان 1838 الی 1865 1641 الی 1837 1440 الی 1640
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 1798 الی 1825 1601 الی 1797 1400 الی 1600
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه ارومیه 1708 الی 1735 1511 الی 1707 1310 الی 1510
مهندسی عمران - سازه / دانشگاه شهید باهنر - کرمان 1248 الی 1275 1051 الی 1247 850 الی 1050

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسی عمران سازه می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی