تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .
نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96

نام دانشگاه یا موسسه تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران 4968 الی 4995 4771 الی 4967 4570 الی 4770
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 4442 الی 4469 4245 الی 4441 4044 الی 4244
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 4266 الی 4293 4069 الی 4265 3868 الی 4068
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 4231 الی 4258 4034 الی 4230 3833 الی 4033
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تهران 4190 الی 4217 3993 الی 4189 3792 الی 3992
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تربیت مدرس 4106 الی 4133 3909 الی 4105 3708 الی 3908
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 4046 الی 4073 3849 الی 4045 3648 الی 3848
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 4004 الی 4031 3807 الی 4003 3606 الی 3806
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 3686 الی 3713 3489 الی 3685 3288 الی 3488
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شیراز 3677 الی 3704 3480 الی 3676 3279 الی 3479
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان 3582 الی 3609 3385 الی 3581 3184 الی 3384
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس جزیره کیش) 3498 الی 3525 3301 الی 3497 3100 الی 3300
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه فردوسی مشهد 3400 الی 3427 3203 الی 3399 3002 الی 3202
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تهران 3216 الی 3243 3019 الی 3215 2818 الی 3018
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه اصفهان 3209 الی 3236 3012 الی 3208 2811 الی 3011
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 3192 الی 3219 2995 الی 3191 2794 الی 2994
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان 3120 الی 3147 2923 الی 3119 2722 الی 2922
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه رازی - کرمانشاه 3050 الی 3077 2853 الی 3049 2652 الی 2852
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه کاشان 3050 الی 3077 2853 الی 3049 2652 الی 2852
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شیراز 2984 الی 3011 2787 الی 2983 2586 الی 2786
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تبریز 2980 الی 3007 2783 الی 2979 2582 الی 2782
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 2932 الی 2959 2735 الی 2931 2534 الی 2734
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 2898 الی 2925 2701 الی 2897 2500 الی 2700
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه یزد 2893 الی 2920 2696 الی 2892 2495 الی 2695
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 2813 الی 2840 2616 الی 2812 2415 الی 2615
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان 2793 الی 2820 2596 الی 2792 2395 الی 2595
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید چمران - اهواز 2787 الی 2814 2590 الی 2786 2389 الی 2589
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرود 2606 الی 2633 2409 الی 2605 2208 الی 2408
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیه 2601 الی 2628 2404 الی 2600 2203 الی 2403
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشت 2547 الی 2574 2350 الی 2546 2149 الی 2349
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی ارومیه 2500 الی 2527 2303 الی 2499 2102 الی 2302
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهرکرد 2498 الی 2525 2301 الی 2497 2100 الی 2300
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 2498 الی 2525 2301 الی 2497 2100 الی 2300
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشت 2494 الی 2521 2297 الی 2493 2096 الی 2296
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بیرجند 2489 الی 2516 2292 الی 2488 2091 الی 2291
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 2358 الی 2385 2161 الی 2357 1960 الی 2160
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه کاشان 2296 الی 2323 2099 الی 2295 1898 الی 2098
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 2291 الی 2318 2094 الی 2290 1893 الی 2093
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه فردوسی مشهد 2255 الی 2282 2058 الی 2254 1857 الی 2057
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه تبریز 2212 الی 2239 2015 الی 2211 1814 الی 2014
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیه 2155 الی 2182 1958 الی 2154 1757 الی 1957
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرود 2152 الی 2179 1955 الی 2151 1754 الی 1954
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2138 الی 2165 1941 الی 2137 1740 الی 1940
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه بیرجند 2062 الی 2089 1865 الی 2061 1664 الی 1864
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان 1974 الی 2001 1777 الی 1973 1576 الی 1776
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 1870 الی 1897 1673 الی 1869 1472 الی 1672
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان 1807 الی 1834 1610 الی 1806 1409 الی 1609
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 1652 الی 1679 1455 الی 1651 1254 الی 1454
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1635 الی 1662 1438 الی 1634 1237 الی 1437
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) 1620 الی 1647 1423 الی 1619 1222 الی 1422
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه اصفهان 1513 الی 1540 1316 الی 1512 1115 الی 1315
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی اصفهان 1319 الی 1346 1122 الی 1318 921 الی 1121
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 1279 الی 1306 1082 الی 1278 881 الی 1081
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه کاشان 1198 الی 1225 1001 الی 1197 800 الی 1000
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه رازی - کرمانشاه 1054 الی 1081 857 الی 1053 656 الی 856
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه گیلان - رشت 962 الی 989 765 الی 961 564 الی 764
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه یزد 827 الی 854 630 الی 826 429 الی 629
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سمنان 818 الی 845 621 الی 817 420 الی 620
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 798 الی 825 601 الی 797 400 الی 600
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه ارومیه 714 الی 741 517 الی 713 316 الی 516
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 465 الی 492 268 الی 464 67 الی 267
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 372 الی 399 175 الی 371 -26 الی 174
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی / دانشگاه صنعتی شاهرود 10 الی 37 -187 الی 9 -388 الی -188

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 96


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فلسفه دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فرآورده های چندسازه چوب دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی تجزیه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق قدرت  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زراعت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم دامی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی صنایع , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فیزیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم سیاسی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق خصوصی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی