تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته علوم اقتصادی توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت به مصاحبه دکتری درتکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری علوم اقتصادی 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .

 تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96

نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5098 الی 5125 4901 الی 5097 4700 الی 4900
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 5014 الی 5041 4817 الی 5013 4616 الی 4816
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5012 الی 5039 4815 الی 5011 4614 الی 4814
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 5012 الی 5039 4815 الی 5011 4614 الی 4814
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران روزانه 4829 الی 4856 4632 الی 4828 4431 الی 4631
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران روزانه 4772 الی 4799 4575 الی 4771 4374 الی 4574
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران روزانه 4751 الی 4778 4554 الی 4750 4353 الی 4553
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران روزانه 4738 الی 4765 4541 الی 4737 4340 الی 4540
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران روزانه 4723 الی 4750 4526 الی 4722 4325 الی 4525
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران روزانه 4690 الی 4717 4493 الی 4689 4292 الی 4492
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه 4614 الی 4641 4417 الی 4613 4216 الی 4416
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه 4523 الی 4550 4326 الی 4522 4125 الی 4325
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4442 الی 4469 4245 الی 4441 4044 الی 4244
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران نوبت دوم 4411 الی 4438 4214 الی 4410 4013 الی 4213
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران نوبت دوم 4373 الی 4400 4176 الی 4372 3975 الی 4175
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران نوبت دوم 4311 الی 4338 4114 الی 4310 3913 الی 4113
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4295 الی 4322 4098 الی 4294 3897 الی 4097
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4282 الی 4309 4085 الی 4281 3884 الی 4084
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 4282 الی 4309 4085 الی 4281 3884 الی 4084
علوم اقتصادی / دانشگاه تبریز روزانه 4276 الی 4303 4079 الی 4275 3878 الی 4078
علوم اقتصادی / دانشگاه یزد روزانه 4234 الی 4261 4037 الی 4233 3836 الی 4036
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز روزانه 4149 الی 4176 3952 الی 4148 3751 الی 3951
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 4092 الی 4119 3895 الی 4091 3694 الی 3894
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز روزانه 4024 الی 4051 3827 الی 4023 3626 الی 3826
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه 4009 الی 4036 3812 الی 4008 3611 الی 3811
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه 4009 الی 4036 3812 الی 4008 3611 الی 3811
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 4009 الی 4036 3812 الی 4008 3611 الی 3811
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه 3998 الی 4025 3801 الی 3997 3600 الی 3800
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان روزانه 3998 الی 4025 3801 الی 3997 3600 الی 3800
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران) روزانه 3995 الی 4022 3798 الی 3994 3597 الی 3797
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه روزانه 3983 الی 4010 3786 الی 3982 3585 الی 3785
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3965 الی 3992 3768 الی 3964 3567 الی 3767
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 3928 الی 3955 3731 الی 3927 3530 الی 3730
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 3928 الی 3955 3731 الی 3927 3530 الی 3730
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 3925 الی 3952 3728 الی 3924 3527 الی 3727
علوم اقتصادی / دانشگاه یزد روزانه 3925 الی 3952 3728 الی 3924 3527 الی 3727
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3898 الی 3925 3701 الی 3897 3500 الی 3700
علوم اقتصادی / دانشگاه شیراز روزانه 3888 الی 3915 3691 الی 3887 3490 الی 3690
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 3886 الی 3913 3689 الی 3885 3488 الی 3688
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه روزانه 3878 الی 3905 3681 الی 3877 3480 الی 3680
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه روزانه 3812 الی 3839 3615 الی 3811 3414 الی 3614
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3812 الی 3839 3615 الی 3811 3414 الی 3614
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3812 الی 3839 3615 الی 3811 3414 الی 3614
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3744 الی 3771 3547 الی 3743 3346 الی 3546
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) نوبت دوم 3617 الی 3644 3420 الی 3616 3219 الی 3419
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 3521 الی 3548 3324 الی 3520 3123 الی 3323
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) نوبت دوم 3518 الی 3545 3321 الی 3517 3120 الی 3320
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 3204 الی 3231 3007 الی 3203 2806 الی 3006
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2987 الی 3014 2790 الی 2986 2589 الی 2789


نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 2974 الی 3001 2777 الی 2973 2576 الی 2776
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 2921 الی 2948 2724 الی 2920 2523 الی 2723
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان نوبت دوم 2898 الی 2925 2701 الی 2897 2500 الی 2700
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2897 الی 2924 2700 الی 2896 2499 الی 2699
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2885 الی 2912 2688 الی 2884 2487 الی 2687
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2807 الی 2834 2610 الی 2806 2409 الی 2609
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2798 الی 2825 2601 الی 2797 2400 الی 2600
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2798 الی 2825 2601 الی 2797 2400 الی 2600
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهواز روزانه 2798 الی 2825 2601 الی 2797 2400 الی 2600
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2767 الی 2794 2570 الی 2766 2369 الی 2569
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2760 الی 2787 2563 الی 2759 2362 الی 2562
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پردیس خودگردان 2760 الی 2787 2563 الی 2759 2362 الی 2562
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم 2758 الی 2785 2561 الی 2757 2360 الی 2560
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2734 الی 2761 2537 الی 2733 2336 الی 2536
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2733 الی 2760 2536 الی 2732 2335 الی 2535
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پردیس خودگردان 2727 الی 2754 2530 الی 2726 2329 الی 2529
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 2722 الی 2749 2525 الی 2721 2324 الی 2524
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم 2719 الی 2746 2522 الی 2718 2321 الی 2521
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان 2699 الی 2726 2502 الی 2698 2301 الی 2501
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 2691 الی 2718 2494 الی 2690 2293 الی 2493
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2679 الی 2706 2482 الی 2678 2281 الی 2481
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2614 الی 2641 2417 الی 2613 2216 الی 2416
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2603 الی 2630 2406 الی 2602 2205 الی 2405
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان نوبت دوم 2598 الی 2625 2401 الی 2597 2200 الی 2400
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهران پردیس خودگردان 2572 الی 2599 2375 الی 2571 2174 الی 2374
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان 2528 الی 2555 2331 الی 2527 2130 الی 2330
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران) پردیس خودگردان 2504 الی 2531 2307 الی 2503 2106 الی 2306
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم 2481 الی 2508 2284 الی 2480 2083 الی 2283
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 2376 الی 2403 2179 الی 2375 1978 الی 2178
علوم اقتصادی / دانشگاه غیرانتفاعی عدالت غیرانتفاعی 2025 الی 2052 1828 الی 2024 1627 الی 1827
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 1901 الی 1928 1704 الی 1900 1503 الی 1703
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 1609 الی 1636 1412 الی 1608 1211 الی 1411
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 1560 الی 1587 1363 الی 1559 1162 الی 1362
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 1498 الی 1525 1301 الی 1497 1100 الی 1300
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 1074 الی 1101 877 الی 1073 676 الی 876
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) پردیس خودگردان 982 الی 1009 785 الی 981 584 الی 784

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته علوم اقتصادی می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .

 منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96