تکمیل ظرفیت دکتری سراسری 96 در رشته مهندسی برق کنترل توسط سازمان سنجش و به منظور پرکردن ظرفیت خالی دانشگاه های سراسری مانند دانشگاه های دولتی روزانه ، شبانه ، غیرانتفاعی و پیام نور و طبق لیست رشته محل های ارائه شده در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری 96 برگزار می شود . داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل درصورت کسب حدنصاب تراز قبولی در این مرحله 50 درصد از راه را طی می کنند و برای قبولی نهایی باید در مرحله مصاحبه دکتری 96 هم شرکت کنند . از آنجایی که ملاک دعوت بهمصاحبه دکتری در تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل ، تراز داوطلبان است ( و نه رتبه ) بنابراین در این مقاله قصد داریم تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل 96 را در اختیار داوطلبان قرار دهیم .نحوه محاسبه تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل 96

ما در ابتدا تراز آخرین نفر پذیرفته شده در دکتری مهندسی برق کنترل 96 را در دانشگاه های مختلف طبق اطلاعات کارنامه های داوطلبان استخراج کردیم و با توجه به نوسانات تراز در مرحله تکمیل ظرفیت دکتری ، تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل را در سه دسته بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه پیش بینی کردیم . هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه درانتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 96 پایین تر است .
ترتیب معرفی دانشگاه ها از تراز بالا به پایین است ، به این معنی که دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . قطعا این پیش بینی ها دقت صد درصدی ندارند ولی با توجه به اینکه این آمار از تراز قبولی دکتری مهندسی برق کنترل 96 استخراج شده اند ، می توانند راهنمای خوبی برای داوطلبان شرکت کننده در تکمیل ظرفیت دکتری باشند . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری سراسری معرفی نشوند .

 تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل 96

نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 4587 الی 4614 4390 الی 4586 4189 الی 4389
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تهران روزانه 3001 الی 3028 2804 الی 3000 2603 الی 2803
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران روزانه 3000 الی 3027 2803 الی 2999 2602 الی 2802
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 2998 الی 3025 2801 الی 2997 2600 الی 2800
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تربیت مدرس روزانه 2916 الی 2943 2719 الی 2915 2518 الی 2718
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 2714 الی 2741 2517 الی 2713 2316 الی 2516
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 2636 الی 2663 2439 الی 2635 2238 الی 2438
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران پردیس خودگردان 2590 الی 2617 2393 الی 2589 2192 الی 2392
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه کاشان روزانه 2233 الی 2260 2036 الی 2232 1835 الی 2035
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه 2222 الی 2249 2025 الی 2221 1824 الی 2024
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تهران نوبت دوم 2154 الی 2181 1957 الی 2153 1756 الی 1956
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2149 الی 2176 1952 الی 2148 1751 الی 1951
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران نوبت دوم 2139 الی 2166 1942 الی 2138 1741 الی 1941
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 2099 الی 2126 1902 الی 2098 1701 الی 1901
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سمنان روزانه 2098 الی 2125 1901 الی 2097 1700 الی 1900
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 2096 الی 2123 1899 الی 2095 1698 الی 1898
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه اصفهان روزانه 2090 الی 2117 1893 الی 2089 1692 الی 1892
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 2085 الی 2112 1888 الی 2084 1687 الی 1887
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تبریز روزانه 2085 الی 2112 1888 الی 2084 1687 الی 1887
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 2040 الی 2067 1843 الی 2039 1642 الی 1842
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه زنجان روزانه 2027 الی 2054 1830 الی 2026 1629 الی 1829
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 1978 الی 2005 1781 الی 1977 1580 الی 1780
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 1978 الی 2005 1781 الی 1977 1580 الی 1780
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه 1972 الی 1999 1775 الی 1971 1574 الی 1774
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه 1970 الی 1997 1773 الی 1969 1572 الی 1772
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 1937 الی 1964 1740 الی 1936 1539 الی 1739
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شیراز روزانه 1886 الی 1913 1689 الی 1885 1488 الی 1688
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 1798 الی 1825 1601 الی 1797 1400 الی 1600
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شاهرود روزانه 1783 الی 1810 1586 الی 1782 1385 الی 1585
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه اصفهان نوبت دوم 1761 الی 1788 1564 الی 1760 1363 الی 1563
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1738 الی 1765 1541 الی 1737 1340 الی 1540
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین نوبت دوم 1722 الی 1749 1525 الی 1721 1324 الی 1524
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه کاشان نوبت دوم 1655 الی 1682 1458 الی 1654 1257 الی 1457
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1637 الی 1664 1440 الی 1636 1239 الی 1439
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1606 الی 1633 1409 الی 1605 1208 الی 1408
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شاهرود نوبت دوم 1606 الی 1633 1409 الی 1605 1208 الی 1408
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سمنان نوبت دوم 1598 الی 1625 1401 الی 1597 1200 الی 1400
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم 1595 الی 1622 1398 الی 1594 1197 الی 1397
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 1178 الی 1205 981 الی 1177 780 الی 980
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بیرجند روزانه 1098 الی 1125 901 الی 1097 700 الی 900
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 1098 الی 1125 901 الی 1097 700 الی 900
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شیراز روزانه 998 الی 1025 801 الی 997 600 الی 800
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه بیرجند نوبت دوم 898 الی 925 701 الی 897 500 الی 700
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی شاهرود پردیس خودگردان 655 الی 682 458 الی 654 257 الی 457
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل پردیس خودگردان 647 الی 674 450 الی 646 249 الی 449
مهندسی برق - کنترل / دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 640 الی 667 443 الی 639 242 الی 442

راهنما :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدودی که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

علاقه مندان به تحصیل در مقطع دکتری تخصصی می توانند برای آزمودن شانس خود در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد شرکت کنند . کافیست قبل از ثبت نام در تکمیل ظرفیت دکتری آزاد ، دفترچه تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد را با دقت مطالعه و سپس درتکمیل ظرفیت دکتری آزاد 96 ثبت نام کنند . همچنین اگر قصد شرکت در آزمون دکتری سال بعد را دارید به شما مطالعه مقالات ثبت نام دکتری 97 و ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد 97 را پیشنهاد می کنیم . اگر همچنان درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری 96 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید . متقاضیان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری سراسری می توانند برای اطلاع از زمان دقیق اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوند . 

علاقه مندان به شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 96 در رشته مهندسی برق کنترل می توانند مقاله تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتریمهندسی برق کنترل دانشگاه آزاد را مطالعه نمایند .

 
منبع : تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , تحصیل در اتریش , هزینه های تحصیل در امریکا ,  کمک هزینه های تحصیلی در امریکا , تحصیل در خارج از کشور ,  تحصیل در کره جنوبی , هزینه زندگی و تحصیل در آلمان , هزینه زندگی و تحصیل در انگلیس , جزئیات اولیه ثبت نام و منابع آزمون دکتری 97 , تحصیل در ایتالیا , تحصیل در مالزی , تحصیل در سوئد , تحصیل در کانادا , تحصیل در نروژ , تحصیل در فنلاند , تحصیل در ژاپن , تحصیل در بلاروس , تحصیل در قبرس , تحصیل در آلمان , تحصیل در فرانسه , تحصیل در استرالیا , تحصیل در انگلستان  , تحصیل در بلاروس  , تحصیل در اسپانیا , تحصیل در سوئیس , تحصیل در هلند , تحصیل در لهستان  , تحصیل در چک , تحصیل در دانمارک , تحصیل در نیوزلند , تحصیل در روسیه , تحصیل در صربستان , تحصیل در آفریقای جنوبی , تحصیل در هنگ کونگ , تحصیل در اسلواکی ,  تحصیل در چین ,  هزینه زندگی و هزینه تحصیل در خارج از کشور  ,  هدف از تحصیل در خارج از کشور , انتخاب دانشگاه مناسب برای تحصیل در خارج از کشور , تحصیل در خارج از کشور , انتخاب بهترین کشور برای تحصیل در خارج از کشور , حداقل معدل و رزومه و مدرک زبان برای تحصیل در خارج از کشور , اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , ثبت نام آزمون دکتری , ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری فارماکولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد, تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران سازه , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی کاربردی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حسابداری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت دولتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت صنعتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق الکترونیک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق مخابرات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری ریاضی محض , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری شیمی آلی  , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق عمومی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق جزا و جرم شناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی هسته ای پرتو پزشکی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی نفت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار و الگوریتم , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات انگلیسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری روانشناسی تربیتی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری پژوهش هنر , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق نفت و گاز , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران آب و سازه های هیدرولیکی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری حقوق بین الملل عمومی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی شیمی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق کنترل , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زیست شناسی میکروبیولوژی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک جامدات , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری بیوشیمی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی پزشکی بیوالکتریک , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مطالعات زنان , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیای سیاسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری آب و هواشناسی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی آسیب شناسی ورزشی , تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری تربیت بدنی رفتار حرکتی