داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 را دارند ، می توانند بعد از مطالعه دقیقدفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ، در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت azmoon.org اقدام نمایند . بعد از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری ، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه آزمون دکتری 97 برای داوطلبان منتشر می شود که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است . هر داوطلب دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد با مقایسه تراز خود با ترازهای ارائه شده در جدول این مقاله ، می تواند از واحدهایی که در آن شانس قبولی دارد ، مطلع شود . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97 را آورده ایم .     
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97

اطلاعات مندرج در جدول قسمت بعد ، حاصل جمع آوری و تحلیل اطلاعات کارنامه ی انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 داوطلبان رشتهزبان و ادبیات فارسی می باشد که نزدیک ترین و معتبرترین اطلاعات در دسترس برای انتخاب رشته دکترا آزاد 97 است . بنابر این ، امکان وجود کمی اختلاف در تراز های سال 96 و 97 وجود دارد . در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند و نتایج به سه محدوده خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه دسته بندی شده اند و هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر ، همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است  . لازم به ذکر است آمار کلیه دانشگاه هایی که در رشته زبان و ادبیات فارسی پذیرش داشته اند و در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97 به شرح زیر است :

 

کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات عرفانی / واحد فسا 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات عرفانی / واحد کرج 2452 الی 2479 2255 الی 2451 2054 الی 2254
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد اراک 1373 الی 1400 1176 الی 1372 975 الی 1175
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد اراک 1373 الی 1400 1176 الی 1372 975 الی 1175
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد دهاقان 827 الی 854 630 الی 826 429 الی 629
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد ساوه 1200 الی 1227 1003 الی 1199 802 الی 1002
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد نجف آباد 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد همدان 1365 الی 1392 1168 الی 1364 967 الی 1167
زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی / واحد ورامین 1838 الی 1865 1641 الی 1837 1440 الی 1640
کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران مرکزی 3307 الی 3334 3110 الی 3306 2909 الی 3109
زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران شمال 3263 الی 3290 3066 الی 3262 2865 الی 3065
زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران جنوب 3231 الی 3258 3034 الی 3230 2833 الی 3033
زبان و ادبیات فارسی / واحد تهران جنوب 3231 الی 3258 3034 الی 3230 2833 الی 3033
زبان و ادبیات فارسی / واحد علوم و تحقیقات 3215 الی 3242 3018 الی 3214 2817 الی 3017
زبان و ادبیات فارسی / واحد کرج 2842 الی 2869 2645 الی 2841 2444 الی 2644
زبان و ادبیات فارسی / واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری 2639 الی 2666 2442 الی 2638 2241 الی 2441
زبان و ادبیات فارسی / واحد رودهن 2424 الی 2451 2227 الی 2423 2026 الی 2226
زبان و ادبیات فارسی / واحد ورامین 2353 الی 2380 2156 الی 2352 1955 الی 2155
زبان و ادبیات فارسی / واحد شیراز 2352 الی 2379 2155 الی 2351 1954 الی 2154
زبان و ادبیات فارسی / واحد کاشان 2302 الی 2329 2105 الی 2301 1904 الی 2104
زبان و ادبیات فارسی / واحد مشهد 2204 الی 2231 2007 الی 2203 1806 الی 2006
زبان و ادبیات فارسی / واحد اراک 2197 الی 2224 2000 الی 2196 1799 الی 1999
زبان و ادبیات فارسی / واحد چالوس 2187 الی 2214 1990 الی 2186 1789 الی 1989
زبان و ادبیات فارسی / واحد ساوه 2109 الی 2136 1912 الی 2108 1711 الی 1911
زبان و ادبیات فارسی / واحد تبریز 2107 الی 2134 1910 الی 2106 1709 الی 1909
زبان و ادبیات فارسی / واحد زنجان 2089 الی 2116 1892 الی 2088 1691 الی 1891
زبان و ادبیات فارسی / واحد یزد 1938 الی 1965 1741 الی 1937 1540 الی 1740
زبان و ادبیات فارسی / واحد نجف آباد 1792 الی 1819 1595 الی 1791 1394 الی 1594
زبان و ادبیات فارسی / واحد نیشابور 1630 الی 1657 1433 الی 1629 1232 الی 1432
زبان و ادبیات فارسی / واحد ارومیه 1596 الی 1623 1399 الی 1595 1198 الی 1398
زبان و ادبیات فارسی / واحد خرم آباد 1503 الی 1530 1306 الی 1502 1105 الی 1305
زبان و ادبیات فارسی / واحد شهرکرد 1365 الی 1392 1168 الی 1364 967 الی 1167
زبان و ادبیات فارسی / واحد سنندج 1220 الی 1247 1023 الی 1219 822 الی 1022
زبان و ادبیات فارسی / واحد دزفول 1123 الی 1150 926 الی 1122 725 الی 925
زبان و ادبیات فارسی / واحد یاسوج 1102 الی 1129 905 الی 1101 704 الی 904
زبان و ادبیات فارسی / واحد علی آبادکتول 1007 الی 1034 810 الی 1006 609 الی 809
زبان و ادبیات فارسی / واحد فیروزآباد 864 الی 891 667 الی 863 466 الی 666
زبان و ادبیات فارسی / واحد دهاقان 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
زبان و ادبیات فارسی / واحد مهاباد 792 الی 819 595 الی 791 394 الی 594
زبان و ادبیات فارسی / واحد بوشهر 744 الی 771 547 الی 743 346 الی 546
زبان و ادبیات فارسی / واحد خدابنده 744 الی 771 547 الی 743 346 الی 546
زبان و ادبیات فارسی / واحد دورود 744 الی 771 547 الی 743 346 الی 546
زبان و ادبیات فارسی / واحد ایذه 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
زبان و ادبیات فارسی / واحد رامهرمز 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
زبان و ادبیات فارسی / واحد شوشتر 722 الی 749 525 الی 721 324 الی 524
زبان و ادبیات فارسی / واحد بروجرد 719 الی 746 522 الی 718 321 الی 521
زبان و ادبیات فارسی / واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار 717 الی 744 520 الی 716 319 الی 519
زبان و ادبیات فارسی / واحد اقلید 701 الی 728 504 الی 700 303 الی 503

راهنمای جدول :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد .


تخمین تراز قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97

 داوطلبان دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد می توانند قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 ، با محاسبه درصد دروس خود طبقدفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری 97 و مشاهده تراز خود با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری ، تراز تقریبی را با تراز های ارائه شده در جدول مقایسه نمایند . علاقه مندان به شرکت در دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سراسری می توانند برای آزمودن شانس خود در این دانشگاه روی تراز قبولی آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 کلیک کنند و داوطلبان سایر رشته ها ، می توانند با کلیک بر رویتراز قبولی آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوند .

اگر همچنان درباره حدنصاب قبولی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های آزمون دکتری 97 در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید . 
منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 97


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد  , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد  ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 97  , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی