دفترچه ثبت نام آزمون دکتری 97 شامل گروه های آزمایشی مختلف ، نام رشته ها ، ضرایب دروس و مواد امتحانی مربوط به آن ها می باشد که رشته علوم دامی یکی از رشته های گروه آزمایشی کشاورزی در این دفترچه است . هم قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 و هم بعد از آن ، داوطلبان رشته علوم دامی می توانند از این تراز ها استفاده نمایند . قبل از انتشار کارنامه آزمون دکتری ، داوطلبان دکتری علوم دامی می توانند با دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری 97 و پاسخنامه آزمون دکتری 97 مربوط به رشته خود ، درصد دروس را محاسبه کرده و بعد از وارد نمودن درصد ها در نرم افزار تخمین رتبه دکتری ، تراز تقریبی خود را مشاهده کنند ، سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. اما بعد از اعلام نتایج اولیه دکتری تنها کافیست داوطلبان تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده مقایسه نمایند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی 97 را آورده ایم .      
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی هیوا با جمع آوری تعدادی از کارنامه های دکتری علوم دامی سال 96 ، تحلیل اطلاعات مفید آن ها و استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی 97 را در سه بازه بدبینانه ، منطقی و خوشبینانه دسته بندی کردند . نتایج بدین شرح است که هر چقدر تراز کسب شده توسط داوطلب به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بالاتر باشد ، شانس قبولی داوطلب بالاتر است . همچنین هر چقدر تراز متقاضی از محدوده خوشبینانه دورتر یا پایین تر باشد ، شانس وی برای قبولی در آن دانشگاه پایین تر است .
در جدول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالاتر در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده اند . این محدوده ها از قبولی دکتری علوم دامی 96 استخراج شده اند و نزدیک ترین و معتبرترین راهنما برای داوطلبان شرکت کننده در دکتری علوم دامی 97 می باشند در نتیجه ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97  ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم دامی 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم دامی 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج) روزانه 3803 الی 3830 3606 الی 3802 3405 الی 3605
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج) روزانه 3245 الی 3272 3048 الی 3244 2847 الی 3047
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) روزانه 3150 الی 3177 2953 الی 3149 2752 الی 2952
علوم دامی / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل روزانه 3064 الی 3091 2867 الی 3063 2666 الی 2866
علوم دامی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان ورامین) روزانه 3047 الی 3074 2850 الی 3046 2649 الی 2849
علوم دامی - علوم طیور / دانشگاه تربیت مدرس (محل تحصیل دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج) روزانه 3015 الی 3042 2818 الی 3014 2617 الی 2817
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3007 الی 3034 2810 الی 3006 2609 الی 2809
علوم دامی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2963 الی 2990 2766 الی 2962 2565 الی 2765
علوم دامی / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 2957 الی 2984 2760 الی 2956 2559 الی 2759
علوم دامی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2894 الی 2921 2697 الی 2893 2496 الی 2696
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه 2884 الی 2911 2687 الی 2883 2486 الی 2686
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه 2854 الی 2881 2657 الی 2853 2456 الی 2656
علوم دامی / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2854 الی 2881 2657 الی 2853 2456 الی 2656
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تبریز روزانه 2781 الی 2808 2584 الی 2780 2383 الی 2583
علوم دامی / دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 2769 الی 2796 2572 الی 2768 2371 الی 2571
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه تبریز روزانه 2751 الی 2778 2554 الی 2750 2353 الی 2553
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) روزانه 2722 الی 2749 2525 الی 2721 2324 الی 2524
علوم دامی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 2722 الی 2749 2525 الی 2721 2324 الی 2524
علوم دامی / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 2655 الی 2682 2458 الی 2654 2257 الی 2457
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تبریز روزانه 2647 الی 2674 2450 الی 2646 2249 الی 2449
علوم دامی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) روزانه 2575 الی 2602 2378 الی 2574 2177 الی 2377
علوم دامی / دانشگاه لرستان - خرم آباد روزانه 2570 الی 2597 2373 الی 2569 2172 الی 2372
علوم دامی / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 2536 الی 2563 2339 الی 2535 2138 الی 2338
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 2528 الی 2555 2331 الی 2527 2130 الی 2330
علوم دامی / دانشگاه ارومیه روزانه 2512 الی 2539 2315 الی 2511 2114 الی 2314
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز روزانه 2512 الی 2539 2315 الی 2511 2114 الی 2314
علوم دامی / دانشگاه شیراز روزانه 2506 الی 2533 2309 الی 2505 2108 الی 2308
علوم دامی / دانشگاه کردستان - سنندج روزانه 2492 الی 2519 2295 الی 2491 2094 الی 2294
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان روزانه 2408 الی 2435 2211 الی 2407 2010 الی 2210
علوم دامی / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2390 الی 2417 2193 الی 2389 1992 الی 2192
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روزانه 2317 الی 2344 2120 الی 2316 1919 الی 2119
علوم دامی / دانشگاه کردستان - سنندج روزانه 2275 الی 2302 2078 الی 2274 1877 الی 2077
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز روزانه 2227 الی 2254 2030 الی 2226 1829 الی 2029
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز روزانه 2190 الی 2217 1993 الی 2189 1792 الی 1992
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) نوبت دوم 2076 الی 2103 1879 الی 2075 1678 الی 1878
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه زنجان روزانه 1998 الی 2025 1801 الی 1997 1600 الی 1800
علوم دامی - فیزیولوژی دام  / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) نوبت دوم 1830 الی 1857 1633 الی 1829 1432 الی 1632
علوم دامی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1825 الی 1852 1628 الی 1824 1427 الی 1627
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه زنجان روزانه 1798 الی 1825 1601 الی 1797 1400 الی 1600
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1701 الی 1728 1504 الی 1700 1303 الی 1503
علوم دامی / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل نوبت دوم 1645 الی 1672 1448 الی 1644 1247 الی 1447
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه زابل روزانه 1637 الی 1664 1440 الی 1636 1239 الی 1439
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج) نوبت دوم 1588 الی 1615 1391 الی 1587 1190 الی 1390
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1582 الی 1609 1385 الی 1581 1184 الی 1384
علوم دامی / دانشگاه ایلام نوبت دوم 1582 الی 1609 1385 الی 1581 1184 الی 1384
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نوبت دوم 1524 الی 1551 1327 الی 1523 1126 الی 1326
علوم دامی / دانشگاه ارومیه نوبت دوم 1508 الی 1535 1311 الی 1507 1110 الی 1310
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نوبت دوم 1419 الی 1446 1222 الی 1418 1021 الی 1221
علوم دامی / دانشگاه بیرجند روزانه 1399 الی 1426 1202 الی 1398 1001 الی 1201
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه زابل روزانه 1399 الی 1426 1202 الی 1398 1001 الی 1201
علوم دامی - فیزیولوژی دام / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1375 الی 1402 1178 الی 1374 977 الی 1177
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1369 الی 1396 1172 الی 1368 971 الی 1171
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1103 الی 1130 906 الی 1102 705 الی 905
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان 1029 الی 1056 832 الی 1028 631 الی 831
علوم دامی - تغذیه دام / دانشگاه زابل پردیس خودگردان 1010 الی 1037 813 الی 1009 612 الی 812
علوم دامی / دانشگاه بیرجند نوبت دوم 808 الی 835 611 الی 807 410 الی 610
علوم دامی / دانشگاه ارومیه پردیس خودگردان 426 الی 453 229 الی 425 28 الی 228
علوم دامی - اصلاح نژاد دام / دانشگاه فردوسی مشهد پردیس خودگردان 135 الی 162 -62 الی 134 -263 الی -63
علوم دامی / دانشگاه رازی - کرمانشاه پردیس خودگردان 49 الی 76 -148 الی 48 -349 الی -149
علوم دامی / دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پردیس خودگردان -1 الی 26 -198 الی -2 -399 الی -199

راهنمای جدول :

1) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر کرده ایم بالاتر باشد به این معنی است که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .

2) اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر کرده ایم پایین تر باشد به این معنی است که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .

لازم به ذکر است که تراز های جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری هستند و اگر فردی بتواند حدنصاب یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی وی در آن دانشگاه نمی باشد و فقط به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه خواهد شد .

علاقه مندان به شرکت در دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد می توانند برای آزمودن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . همچنین اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم دامی 97 ابهامی دارید می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا بپرسید . برای این کار کافیست از خدمات مشاوره تحصیلی تلفنی هیوا استفاده کنید و برای اطلاع از تمامی رخداد های آزمون دکتری 97 در  کانال تلگرام دکتری تخصصی هیوا عضو شوید . 

منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم دامی 97


هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد , مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد , راهنمای نگارش پایان نامه , اجزای مقاله , انواع مقالات علمی , مقاله چیست , ایلتس , تافل , آزمون Gmat , انگیزه نامه ( SOP ) , آزمون تافل ( TOEFL ) , آزمون GMAT ( جی مت ) , آزمون SAT , آزمون TOLIMO , آزمون MHLE , آزمون MCAT , مدرک آزمون زبان آلمانی A1 , A2 , B1 , B2 , C1  C , توصیه نامه , نحوه نوشتن رزومه ,  تفاوت رزومه و cv , ثبت نام آزمون EPT  ( ای پی تی ) , آزمون های TEF  ، TEFaQ و TEF canada ,  آزمون DELF و آزمون DALF , نگارش بیانیه علایق پژوهشی (statement of research interest) ,  اعلام نتایج دکتری 96 ,  راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ,  اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد , شهریه دکتری شبانه غیرانتفاعی پیام نور پردیس خودگردان , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان شناسی دانشگاه آزاد  , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد  ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 97  , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ریاضی محض دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زراعت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی