خانواده مقدس ترین نهادی است که در اسلام به تشکیل و حفظ آن تاکید فراوان شده است پیامبر اکرم ( ص ) می فرمایند  : "در اسلام هیچ بنیانی نزد خداوند محبوب تر از بنیان ازدواج نیست . " آثار فردی ، اجتماعی و حقوقی این نهاد را  نمی توان نادیده گرفت . به همین دلیل این نهاد مورد حمایت قانونگذار نیز قرار گرفته است . یکی از مسائل مهم در این خصوص ، لزوم ثبت ازدواج است که سبب بهره مندی زوجین از برخی مزایای قانونی و اجتماعی خواهد شد و از آنجایی که عدم ثبت ازدواج مشکلاتی برای طرفین و بی نظمی هایی در جامعه بوجود خواهد آورد ، قانونگذار مجازات هایی را برای عدم ثبت آن پیش بینی کرده است . بر این اساس در ادامه این مقاله به بررسی لزوم ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت ازدواج دائم خواهیم پرداخت .


 جزای نقدی و حبس ، مجازات عدم ثبت ازدواج توسط مردان است 


لزوم ثبت ازدواج دائم

مطابق قانون ، ازدواج هیچگونه تشریفاتی ندارد و می تواند بدون سند رسمی انجام شود ؛ اما قانونگذار به دلیل برخی مصالح اجتماعی بر لزوم ثبت ازدواج دایم در دفتر رسمی ازدواج تأکید نموده است . برای مثال با ثبت ازدواج در صورت بروز اختلاف ، اثبات آن به آسانی امکان پذیر خواهد بود . علاوه بر این ، با استناد به ازدواجی که ثبت نشده است نمی توان در دادگاه درباره مسائل مربوط به آن ازدواج دعوایی مطرح کرد . برای مثال زن نمی تواند به واسطه ازدواجی که ثبت نشده است ، نفقه اش را مطالبه نماید . به همین دلیل قانونگذار لزوم ثبت ازدواج دائم را پیش بینی نموده است .


 

 

مجازات عدم ثبت ازدواج دائم

حال سوالی که به وجود می آید این است که آیا در قانون ، مجازات عدم ثبت ازدواج دائم پیش بینی شده است ؟ بر اساس ماده 49 قانون حمایت از خانواده ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید و از ثبت آن خودداری کند ، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت ازدواج می شود ، به پرداخت جریمه نقدی ( از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال ) و حبس ( از 91 روز تا 6 ماه ) محکوم خواهد شد .
با تصویب این قانون ، مجازات پیش بینی شده در ماده 645  قانون مجازات اسلامی در مورد عدم ثبت ازدواج ( یک سال حبس ) لغو شده است . 
بنابراین ، در حال حاضر مطابق مقررات قانونی ، عدم ثبت ازدواج دائم برای مردان ، مجازات پیش بینی شده در قانون حمایت خانواده را در پی خواهد داشت .


منبع : ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آنانواع وصیت نامه,  تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد ؟ , چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟ , ثبت ازدواج دائم و مجازات عدم ثبت آن