بازتاب های نوزاد اولین حرکات وی هستند که به صورت ذاتی و خودکار در نوزادان وجود دارند، که برای ادامه زندگی نوزاد و تونایی او برای برقراری ارتباط و انجام حرکات پیچیده تر ضروری هستند و بیشتر انواع بازتاب های نوزاد قبل از یک سالگی از بین می روند . 
در میان بازتاب های اولیه نوزادان، گام برداری از بازتاب هایی است که زیربنای مهارت های حرکتی درشت مانند راه رفتن و دویدن را در کودکان تشکیل می دهد.

در ادامه این مقاله به نحوه مشاهده بازتاب گام برداری و عملکرد آن ، آسیب ها و سن شروع و پایان این بازتاب در نوزادان می پردازیم .  
نحوه مشاهده بازتاب گام برداری

برای مشاهده بازتاب گام برداری ، نوزاد را زیر بازو نگه دارید و اجازه دهید پاهای او سطح صافی را لمس کنند ؛ پاسخ نوزاد این است که یک پا را بعد از دیگری به صورت گام برداشتن بلند می کند و تا زمانی که او را نگه دارید و به جلو ببرید پاهایش را مثل راه رفتن حرکت می دهد .
 

 


 

 

عملکرد و سن شروع و پایان بازتاب گام برداری

عملکرد این بازتاب این است که نوزاد را برای راه رفتن ارادی آماده می کند .
بازتاب گام برداری در نوزادانی که وزنشان سریع تر زیاد می شود در دو ماهگی از بین می رود و در بقیه نوزادان ادامه پیدا می کند و تبدیل به راه رفتن ارادی می شود .
این بازتاب در برخی کودکان شاید دیر تر شروع شود ولی جای نگرانی نیست و همه کودکان سالم در زمان مناسب شروع به راه رفتن می کنند .

 

منبع : روانشناسی رشد تألیف لورا برگ


 

 

 


منبع : بازتاب گام برداری نوزاد

بازتاب های نوزاد  , بازتاب پلک زدن نوزاد , بازتاب مکیدن نوزاد , بازتاب چنگ زدن نوزاد , بازتاب گام برداری نوزاد , بازتاب بابینسکی نوزاد